ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11161 ถึงข้อมูลที่ 11220 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 187

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471021456  นงลักษณ์ ยะฝา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021455  ดวงเดือน พรหมดวง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021452  ชัยวัฒน์ พรหมเพชร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021448  กามีลา มะแซ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ประยุกต์-พลังงาน 2547
  471021445  อาริยะ ดำช่วย  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021444  อาซัน นกแอนหมาน  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021443  อันวาร์ หะสาเมาะ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021441  ศุจีภรณ์ พวงทอง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021440  ศราวุธ สีหะรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021439  วัลลภ สมสู่  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021438  ลายาตี มามะ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021437  ลาตีปะ แวอาลี  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021436  รัตนา ห้วยลึก  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021434  มยุรา ธรรมวัตร์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021433  ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021431  ประภาศรี จันทร์ลำภู  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021423  ซอลีฮะห์ กะเด็ง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021421  จินตนา สั้นเต้ง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021420  คุณวรรณ นิลสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021419  ขนิษฐา ขันติหยู่  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021417  เกวลี เหลาทอง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021416  เกตุศิริ จำนงค์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2547
  471021415  กฤติยา สุขพัฒนากุล  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2547
  471021412  อับบัส หลีเยาว์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021411  อับดุลฮาเล็ม มีซอ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021410  อับดุลเลาะห์ หะยียะพา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021407  สุวรรณา วาเต๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021406  สุภิรัตน์ สีหมัด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021405  สุนิดา คมวัชรพงค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021402  สกลวรรณ อุ่ยสกุล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021401  ศิริพร ถาวรสาร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021400  วุฒิกร เทพเสาร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021399  วิมลมาศ เจียรมาศ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021398  วิชญา ศิลารัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021397  วารีย์ ริทธิ์โต  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021395  รุ่งทิพา ขำละม้าย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021393  ยุวธิดา สังขาว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021391  มะลิวัลย์ มณีโสะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021390  มนันญา หมีดนุ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021389  พัชรีพร ชัยเดช  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021387  นัตเราะห์ สาและ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021386  ทิพรัตน์ พลรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021385  ทัศนีย์ จุลอมร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021383  จุฑามาศ แก้วมณี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021381  จันทรา เหรมเหมาะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021380  กูหยาลานี หลงกูนัน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021379  กนกวรรณ ยวนานนท์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021378  อารีรัตน์ โพธิ์งาม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021377  อาทร ศิริสม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021376  อัจฉราภรณ์ บัวยืน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021375  ภัทรณัช สุวรรณมณี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021374  อรวิชญา ครุฑทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021371  โสภณ วันมหามาตร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021370  สุพัตรา รุ่งเรือง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021369  สุกัญญา จักร์มุณี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021367  สิทธิพรรณ จิตหลัง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021366  ศิรินทร์ทิพย์ ชุมทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021365  วิภารัชน์ ทวีวัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021364  วันทนีย์ โตชะนก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021363  วัชราพงศ์ จิตสำรวย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956