ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11221 ถึงข้อมูลที่ 11280 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 188

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471021362  ลัดดาพร นิตย์ปลอด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021361  รัชฎาพร ชุ่มชื่น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021360  มารีย๊ะ สีวัน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021359  มานิศา นิยะกิจ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021356  ปิยภรณ์ บุญฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021355  นิฮารีฟัร เจษฎาภา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021351  ธนกฤต ดำฉวาง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021350  ซาฮารุณี มาหะมูด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021347  จุฬารัตน์ แซ่หลี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021346  จิราภรณ์ บัวลอย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021345  คมกริช ณ นคร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2547
  471021344  กาญจณีย์ ศรีเมือง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2547
  471021342  อุมาพร โพธิ์ศรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021338  อรวรรณ วโรตมะวิชญ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021336  อรจิรา สงดำ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021335  เชาวเรศ ตันติโสภณวนิช  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021334  อนุสรณ์ สมสุข  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021332  หฤทัย พฤกษา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021331  เสาวภา วงศ์ทวีทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021330  สุนทร เลขา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021329  สุธิดา ทรงสง่า  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021328  สุธาสินี มีสุข  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021327  สุจิต หลีเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021326  สุคนธา อมรวัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021324  สานนท์ สุดสวาสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021323  ศิริวรรณ แก้วหนองเสม็ด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471021321  ศรีสุดา เศษศุก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021319  วีรวรรณ ศิริยอด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021318  วีรยุทธ ชัยมณี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021317  วิลาวัลย์ กัณหาวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021316  วิจักษ์ คงคุณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021315  วิกันดา โรจนภาพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021314  วัลย์ประภา ไชยเหล็ก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021312  วทัญญู ฮั่นสกุล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021311  ลักษิกา บุญรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021307  ภูริพล สุวลักษณ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021304  ปิยนุช ปลอดเทพ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021303  ปานใจ อภัยสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021302  ปัทมา แซ่ติ้ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021301  ปรียานุช ก่อเกิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471021300  ปริวรรต โชติแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021299  ปริณดา สุวรรณคีรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021298  ปรางทิพย์ จุลโกศัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2547
  471021297  ปฐมพร วุฒิสังข์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021292  นงลักษณ์ กาเลี่ยง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021291  ธีรพัฒน์ เรืองอร่าม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021290  ธวัชชัย ประชุมรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021289  ธนพล เวลาดี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021288  เทพรัตน์ จันทร์คง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021287  ทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021286  ทัศนีย์ อุทัยสุริ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021283  เดชณรงค์ ชูสงค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021282  ฐาปนี อินทปัน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021281  เชาวลิต เศรษฐสุข  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021280  ชุตินธร อาวุธเพชร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021279  ชฎาวรรณ สุวรรณโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021278  จิรารักษ์ เนติ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021276  จินดา โภชน์คง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2547
  471021274  คิสตอน ปาทาน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021273  คสูมา แลแม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956