ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11281 ถึงข้อมูลที่ 11340 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 189

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471021269  กุลภัสสร์ ธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021267  กฤษชนก อัศวธีระ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021266  อุบลวรรณ ละอองมณี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021264  อาซียัน อาแว  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021263  อาซีย๊ะ สุหลง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021262  อรวรรณ แหละอะสัน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021261  อมรรัตน์ จันทร์หนู  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021260  สุรีรัตน์ หมาดหมาน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021258  สุไทรลา อาแวกือจิ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021257  สิริมา แซ่เฮีย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021256  สามีรา กาแม  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021254  สันติมา ทองคำ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021253  ศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021252  วิษณุ โพชะเรือง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021251  วิชชุ อายุสุข  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021250  วัลย์ลดา พรหมด้วง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021249  วันทนา แซ่ลิ่ม  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021248  รูฮัยซา ดือราแม  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021247  รัตติยา วงศ์สวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021246  รัชดา ทองศรี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021245  เยาวลักษณ์ วาหะรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021244  มูฮัมหมัด อาดำ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021243  มัญชรี สุขเพ็ชร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021242  มะกือตา เซ็งสะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021240  ฟารีด๊ะ แม็งแล็ง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021239  ปิยะนุช สกุลเพชร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021238  ปิยลักษณ์ ปักเข็ม  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021237  นูรีมาลย์ บือซา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021236  นูริสมี ปะดอละ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021235  นิรุสลัน เจะดาโอะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021234  นิฟิรดาวส์ ดุลยเดช  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021232  นพรัตน์ กล่ำคำ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021231  ทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021230  ดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021229  ณพนรรจ์ บุญทอง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021228  ซาปูรอ ตาเยะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021227  ซัยรูนนูร สะแต  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021225  ซะอารี สาอิ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021224  จุรีรัตน์ มากจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021223  จันทรวดี พัฒนศักดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021222  จักรกริช มากพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021221  กฤษนภา สมทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021220  ฮูซัยดะห์ แวหะมะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021219  อุมรัตน์ คงหนู  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021218  อิลฮาม สือรี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021217  อำพร สังข์นวล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021216  อาทิตย์ จันทร์ดี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021214  อัจฉรา หน่อมาก  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021213  อนุสรณ์ ยุทธการ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021212  อทิยาภรณ์ มโนสงค์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021211  หนึ่งฤทัย ทองขุนดำ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021210  เสาวลักษณ์ พรหมจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021209  สุไวบ๊ะ ตะกง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021207  สุไรนา แมเราะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021204  สุมาลี นวลนึก  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021203  สุภารัตน์ ไกยะล้ำ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021202  สุภาพร รักด้วง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021201  สุภาณีย์ เย็นใจ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021197  สุณิษา พลรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021195  สุภัสสร เนียมแทน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956