ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11341 ถึงข้อมูลที่ 11400 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 190

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471021194  สุชาดา ธนาวุฒิ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021193  ศุกลรัตน์ นรากรพิพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021192  ศศธร แก้วจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021191  ศรีสุดา อนุรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021189  วีรนุช ยาวารี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021188  วิไลรัตน์ ขุนศรี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021187  วิลาวัลย์ โชคชูลี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021185  วัลยา หมุดหวัน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021184  วันวิภา หนูมา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021183  วันนิสา หวันมุ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021181  วรวุธิ ใบเย๊าะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021180  วรวิทย์ บุญลึก  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021179  วรรณลี โชติรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021178  เรืองฤทธิ์ ชูปลอด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021175  ยุรีวัลย์ แดงงาม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021174  มูนา จอหวัง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021173  มุรนี ระเด่นอาหมัด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021171  มิติ เจียรพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021170  มูฮัมหมัดอารีฟ เละ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021169  มาลีนี โดยสมาน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021168  ณูรอาวาฏิฟ อาลี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021167  มัสตูรอ ดอคอ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021166  มัลลิกา สวนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021165  ฟารีดะ มะลี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021163  พัสณพงค์ ทองทา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021162  พันธ์ทิพย์ ศรีเหลือง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021160  ปาตีเมาะ ดาราซอ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021159  ปัทมา จูงใจ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021155  นูรีดา ยะโต๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021154  นูรไอนิง มะสาแม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021153  นูรอาซีกีณ ฮะมะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021149  นุชนาถ คุตกาล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021148  นิภัทชา ศรีจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021147  น้ำอ้อย หนูจีน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021144  นอลี ยะปา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021142  นภวรรณ มัณยานนท์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021139  ดุษฎี แซ่ลิ่ม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021138  ไซนับ หะยีดือราปู  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021137  โซเฟีย อับดุลลอฮ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021135  ซูรียะห์ บาโฮะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021134  ซูซียาน่า บินหะยีสะมะแอ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021133  ซาลีฮะ สาเมาะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021132  ชัยณรงค์ เนียนเถ้อ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021131  ชวลิต ประวารณา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021129  จามีละห์ อาแด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021128  จันทร์ธิรา ดวงจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021127  ขนิษฐา ละงู  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021126  กาญจน์จิรา บริพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021124  กรณิกา ผิวล่อง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021123  กตัญญุฑิตา ดำช่วย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2547
  471021122  ไอนี ตาเละ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021121  เอกราช รัตนะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2547
  471021120  อาร์ซีซ๊ะ ดินอะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021119  อาซียะ ยะโกะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021118  อับดุลมาซิ เจะเลาะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021117  อมร สกุณา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021116  เสาวณีย์ โต๊ะเส็น  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021114  สุไรยา มู่เก็ม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021113  สุนีย์ อภัยรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021111  สุกัญญา วงษ์สวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956