ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11401 ถึงข้อมูลที่ 11460 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 191

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471021110  สิริรักษ์ หวานดี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021109  สิรินพร นลินเบญจพรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021108  สาลินี ศรีสุวรรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021107  สอบาห์ สาแม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021106  สโรธร ตันตสีมันต์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021104  ศิริลักษณ์ บำรุง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021103  ศิริรัตน์ สมวดนวล  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021102  วีนา แสงแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021100  วิรัตน์ รอดเกลี้ยง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021099  วิภาวรรณ หนูเงิน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021098  วาสนา อุนันชัย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021097  วรารัตน์ หน่อนิล  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021096  วรลักษณ์ พงศ์สวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021095  วรรณดี สุดใหม่  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021094  โรซีตา ปาเต๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021093  วนิดา หมะสะอะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021092  ลีซาวาตี ปะเกสาแล๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021091  รูซีลา อาแวกะจิ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021090  รัตนา ตำฮอย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021088  ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021084  ฟาดียะห์ บินยูโซะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021083  ฟัรฮัน กาเดร์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021082  เพ็ญณี มณี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021081  พรรณทิพย์ คำคง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021080  พนิดา โต๊ะสู  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021078  ปาตีเม๊าะ กาเซ๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021077  ปราณี จันทรัฐ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021076  ปฏิญญา หนูราช  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021073  นิรมล หะยีตาเย๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021072  เทวัญ หยู่หนู  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021071  ดาวสุนี สักพุฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021069  ซูรายดา สาแม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021068  ซาลีนี สะอิ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021066  ซารีปะ บรอเฮ็ง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021065  ช่อทิพย์ ชนะภัย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021063  ชไมพร หลาบโพธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021062  จิราภา อินทพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021060  จารุวรรณ แซ่ล่อ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021059  จารุวรรณ ชูสงค์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021058  กิตติยา ถิ่นพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021057  กาญจนา หอยสกุล  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021056  กาญจนา ทองขาว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021054  กษมา แก้วคล้ำ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2547
  471021052  อุทัยวรรณ สังคานาคิน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021051  อานนท์ ชูดำ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021050  อับดุลราพา ยามา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021049  อัจฉรา พัฒนประภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021048  อดิศักดิ์ แน่นแผ่น  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021047  สุภาพร ทองสุทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021045  สุดารัตน์ จันเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021042  สายชล พรหมสุด  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021041  ศุรดา จุลรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021040  ศุภลักษณ์ สัมพันธมาศ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021039  ศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021036  ศิริรัตน์ บัวชู  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021035  วิสิทธกร ชฎารัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021034  วาสนา อิสสระกุล  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021030  วันซัลมา ปานากาเซ็ง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021029  รูฮานี สาและ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021028  รัตนาวดี ผ่องเส้ง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956