ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11461 ถึงข้อมูลที่ 11520 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 192

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471021027  ยามีละห์ บอเถาะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021026  มัลติกา เก้าเอี้ยน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  471021025  ภูวนาท สามสี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021023  ฟารีด๊ะ สันตี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021022  ฟารฮานา สาเมาะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021020  ปัญญารัตน์ จงประสานเกียรติ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021019  ปริฉัตร์ จันทร์หอม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021018  ประพจน์ อนันตวรพจน์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021017  นูรีซัน สาบอเฮ็ง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021013  นิติรัตน์ แสงเผือก  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021011  นริศดา ทองสง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021008  ซูรายา แวยูโซะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021007  ชุติมา อนุรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021006  ชื่นใจ สุกป่าน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021005  ชัชวลัย ขุนทอง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021004  จริยา สิงห์ดำ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021003  จริยา ลิ้มเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471021002  จตุพร มณีพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2547
  471017145  อุษา บินดุเหล็ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471017077  ลัดดาวัลย์ แซ่หลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013064  ดารุณี สังข์เอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013063  เปรมจิตร์ ทองวิไล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013062  อรอุมา ทองสงฆ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013061  ระวิวรรณ คงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013060  ฝาตีเม๊าะ หนิมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013059  วรนุช ขวัญแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013058  ฮาซามิง เจะเลาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013057  อิทธิพล เจริญพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013056  อัญชลี ยกซ้าย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013054  ศุภมาศ บุญเฮง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013053  แวอาบีดะห์ มูหะหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013050  พาซียะห์ จารง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013049  บุศรา จันทร์ทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013048  นุจรีย์ ช่วยดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013046  ดาวูด เดชอรัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013045  ไซหนับ หมันตะเหย็บ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013044  ซูไฮนี มาแห  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013042  คอลีเย๊าะ สาแล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013041  กรูมารี วัฒนกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471013040  ฮ่อซาลี ยาบา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013038  เอกลักษณ์ หนิมุสา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013037  อำภา โต๊ะอิด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013036  อัญชรี แก้วมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013034  อรนุช แซ่ลิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013032  สุรเดช ติ้งประสม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013031  สุนิซา ตาเหลีตา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013030  สุณิสา ชิณนะพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013029  สุกัญญา มณีโรจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013028  สิริภัทร หนูนิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013027  แวอารงค์ สาและ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013024  วรวุฒิ พรหมจรรย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013023  ลัดดา บิลโต๊ะหมุด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013021  มูฮัมมาดี มะแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013020  ม็อคตาร์ บาฮา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013019  มยุรา หมั่นเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013018  มณฑา แสมตะฝา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013017  พิณญา พิมพ์ทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013016  พัชราภรณ์ ปานเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013015  พรทิวา เข็มเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013014  นภารัตน์ ยางทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956