ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11521 ถึงข้อมูลที่ 11580 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 193

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471013011  ณัฐธิดา สมบัติยานุชิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013010  ซาพีอี สาเหม๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013009  ชุลีพร ศรีโยม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013008  ชลธิชา แซ่อุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013007  เฉลิมพล วัฒนศรีสงวน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013006  จิยาพร นพเช้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013005  จริยา สมพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013003  คงขวัญ อุนทรีจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013002  เกียรติศักดิ์ ย้อยสร้อยสุด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471013001  กาญจนา สุวรรณมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011350  อัญชลี กัวพานิช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011348  อทิตา มู่สา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011347  สุวพร เอียดแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011346  สุรกัญญา คำศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011343  สวณีย์ พุมรินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011342  ศจี เปรมปรีนนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011341  วัลย์ลิกา นิคมจิตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011336  มณีรัตน์ สุวรรณชาตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011333  พีรดาว หมัดอ่าดัม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011330  ปริศนา เมฆเรือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011328  เบญจมาศ เลาหสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011326  ธิดารัตน์ แซ่หยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011325  ธนัญญา พูลสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011324  ทิยากร ท่ามสุณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011320  ชัยยุทธ์ ชูชื่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011319  ขนิษฐา จันทสุวรรณโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011317  กาญจนา เรืองยิ่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011315  ณัฐวุฒิ โกยดุลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011314  อุมาพร ชูเลิศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011313  อัสมาอ์ เบ็ญหมีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011312  อัญชลี พรหมประเสริฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011311  อริศรา สุขขวัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011310  อรวีร์ ปานนาค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011309  อนัส บิลหร่อหีม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011308  แสงจันทร์ ฉลาดดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011307  สุรวุฒิ อิสโรฬาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011306  สุธิษา ไกรเทพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011305  สุทธิกาญจน์ วิเศษรจนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011304  สุชาดา จิตรพัฒนากุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011303  สุจินดา หอยสังข์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011302  สุกัญญา ทองเพิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011300  ศรัญญา ราชรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011299  วันเพ็ญ แป้นชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011298  วัชรพงษ์ ทิพย์ประชาบาล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011297  ลัดดา ด้วงเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011296  ลัคนา มะเพ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011295  รุจิรัฐ จันทร์อักษร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011293  ยุคนธ์ทิพย์ พลายเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011291  พัชนี สิทธิสังข์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011290  ปัณฑารีย์ สงจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011289  ปริญนภา อยู่ทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011288  ประภาพร จิตรมณียพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011286  ดวงพร มณีคุณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011285  ณรงค์ฤทธิ์ พูลสิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011284  ชุตินธร รุณปักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011283  ชื่นนภา กสิบาล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011282  ชไมพร มุสิกรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011279  ณัฏฐนันท์ เถียมไล่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011278  จิลลนา หมัดตะทวี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011277  คณินชา ช่วยแท่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956