ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11581 ถึงข้อมูลที่ 11640 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 194

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471011276  ฮาดี รัตนเยี่ยม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011271  หรรษา บินบือราเฮง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011270  โสม ภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011269  สุพีน๊ะ กาฬเนตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011268  สุดารัตน์ เหม็นเตล็บ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011266  สมชาย สายติ้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011265  แวเยาะ เจะสะแม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011263  วรรณนีดา เตะยาเล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011262  ไลลา หวังใบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011259  รอซิด๊ะ เล๊าะเหะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011257  ยุไหว แหมะตำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011256  ยารียะห์ ราแดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011255  มณิสรา ช่อมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011254  ปิยมาศ เหมมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011253  ปสุดา เด็นจิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011252  นูรไลลา แวสะมะแอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011251  ณัฐวุฒิ เส็มหยัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011249  ซูวายบะห์ อามะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011248  ซีรอ พูนสิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011245  ซารีนา ตาเยะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011243  กาตีนี มะมิง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011242  ก่อรีอ๊ะ คงยุนุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2547
  471011241  เอกชัย เบ่าอุบลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011240  ไอริณ หมานนุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011239  อานนท์ สว่างพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011238  อัมพิกา บุญยิ้ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011233  สุดอนงค์ ช้างเพ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011232  สุณี อาดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011231  สาวิตรี แผ้วพาล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011230  สายขวัญ สุวรรณวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2547
  471011229  ศุทธินี สุขทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011228  ศิริวรรณ รัตนประพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011225  ราตรี แป๊ะดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011224  เยาวลักษณ์ ภูมิไกล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2547
  471011221  ภัทราภรณ์ เหล็มขุน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011220  พันธกานท์ ฤกษ์สม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011218  ปาริชาติ อังศุวิริยะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011217  ปาริชาต คงสังข์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011216  นิทรา ผุยรอด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011214  นวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011213  นลินี หนูชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011210  ทวีพร จุลวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011209  ทนงศักดิ์ เคล้าละม่อม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 2547
  471011208  ณัฐพร เรืองสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011206  เจนจิรา คงแทน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011205  จุฑาฎา เทพวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011204  จิราภรณ์ ชินนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011203  จันทิมันตุ์ เป็นสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011202  ขวัญตา ทวีสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011200  ปณตพร รัตนมาลา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2547
  471011199  เอกลักษณ์ เจนนัดที  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011198  อุมาพร คงยิ้ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011197  อุชเชน เป็งขวัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011196  อาซีซะ กาหม๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011195  อภิรดี โชติธรรมโม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011194  อนิสา สมาธิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011193  สุรัสวดี เบญจรัส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011191  สุธารี โออินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011190  สิทธินันท์ สวัสดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011189  สัญญา คชรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956