ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11641 ถึงข้อมูลที่ 11700 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 195

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471011188  ศุภลักษณ์ แป้นเพ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011187  ศุภกร พลายแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011185  วิไลรัตน์ ควรคนึง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011184  วิลันดา เพ็ชรคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011182  รัตนาภรณ์ ศรพิชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011181  รวิศักดิ์ ศิริแสงเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011180  ริจนา ยนเย็นจำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011178  มาฆวัชร์ สังข์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011177  มยุรี หมาดสตูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011176  ภาวิตา วัฒนาภิรมย์สกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011175  ภัทรนุช เพชรน้อย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011174  ปิยารัตน์ ขนอม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011171  ปทุมพรรณ แก้วขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011163  ซันม่า เตะเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011162  จุฑาพร แก้วขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011160  ไกรวิชญ์ บูรณะวงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011158  กัญญารัตน์ แก้วละเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011156  กมลทิพย์ นิสัยเสริม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011155  กนกกาญจน์ คชคีรีเดชไกร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2547
  471011154  ฮาสือน๊ะ การีอูมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011149  อรวรรณ จันวนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011147  อมรเทพ จันทร์ดวน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011144  หัสสยา หีมหม๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011142  สุนิสา มณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011141  สุธีร์ ศรีวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011134  ศุภลักษณ์ เพชรรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011133  ศิวรี วินตาล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011132  ศริญญา อุมาหมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011131  ศรัญญา จันทรมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011130  ชุติมน ไชยยิ่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011129  วิภารัตน์ ทับเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011128  วิชุดา นิลพุทรา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011127  วันทนีย์ สุขมี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011126  วลัยลักษณ์ หนูพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011124  ฤทัยรัตน์ นพฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011123  เรบี สาอิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011122  เรณุภา คมขำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011121  รัตนา เต๊ะปูยู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011120  มูฮัมหมัดดาริยัน สาเมาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011119  ภานุวัฒน์ ศรียานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011117  ภัทราพร สุรัช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011116  ภัทร์กมล กิ้มเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011115  พีรพัฒน์ มีความสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011113  พัชรี ศรีโภคา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011112  พลทวัฒน์ พงษ์กาญจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011111  พรทิพย์ บัวสด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011109  ประภาศรี ดิลกเวช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011108  ประพันธ์ ขวัญแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011107  นูรีดา อาแว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011106  ธีรศานต์ เดชพิชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011105  ธัญปัทม์ แสงขำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011104  ทิราภรณ์ เครือสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011103  ทัศนีย์ จันทร์เนย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011099  ดวงยิหวา ชูแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011098  ไซฟูลฮัฟซี อาแวกอแด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011097  ชีวิตา ทรัพย์เกิด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011095  จุฑารัตน์ แต้มช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011094  จิราภรณ์ ชีวะพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011092  จารุภา ภาคภูมิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2547
  471011088  อังคณา เพชรลำเจียก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956