ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11701 ถึงข้อมูลที่ 11760 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 196

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  471011087  อรวรรณ สุวรรณโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011086  อนิสา อิตประดิฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011085  อณิษา รัตนวิมล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011084  สุวิมล หนูเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011082  สุชา วงศ์รินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011081  สำราญ มิ่งเจริญทรัพย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011080  ศิรินทิพย์ ตั้งพงศ์เสถียร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011079  วีรวรรณ ชุมแสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011078  วิวัฒน์ ฤทธิมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011077  วันวิสาห์ ศรีสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011076  รุ่งนภา พรหมอักษร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011075  รัชนีย์ ดำนาดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011074  มิ่งขวัญ พินิจภาระ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011073  กานต์พิชชา ขุนแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011072  ภาสิตา สุทธิเมฆ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011071  ฟาตีหม๊ะ แววันจิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011070  ผกา สหัสสุขมั่นคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011068  ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยวเล็ก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011066  นิศาชล สุขสง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011065  นฤทัย จินดาพล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011064  นรินทร โสภา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011063  นพวรรณ เพิ่มเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011062  ธีรยุทธ สทานสัตย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011061  ธิติมา ช้างนิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011059  ทวีศักดิ์ สุวรรณขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011057  ณิศรา ทองขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011054  เฉลิมนารถ อินทรพฤกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011053  ฉัตรธิดา หยูคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011052  ฉลองรัฐ อินณรงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011049  คเชนทร์ สวัสดิ์อุไร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011048  ขวัญหทัย ช่วยประดิษฐ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011046  เกศดา สำนักเชียร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011045  กุสุมา น้อยมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011043  กานต์พจี อรุณเรือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2547
  471011041  เอกลักษณ์ ระกา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011039  อรุณรัตน์ กลิ่นหอม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011038  อรพรรณ ขุนทองเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011037  อรนรินธน์ ชูประดิษฐ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011036  อมรรัตน์ หมิดทองคำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011035  อธิษฐาน วัธนจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011034  เสาวนีย์ มาศสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011029  สาวิตรี ทองมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011028  สายชล จันหมะกสิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011026  ศิรินยา กุมแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011025  วัลลี กะสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011023  มาริสา ละวรรณแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011020  ภัทรพงศ์ โย้จิ้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011019  เพ็ญนภา ปิดชิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011018  พีรณัช วรศานต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011016  พรชัย สวยงาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011015  ปิยะนาท เพชรรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011011  นูรอัยมี่ เหรนจิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011010  นีรนุช มั่นสัจจ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011009  นิภารัตน์ แก้วประดับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011008  ธนาวิทย์ ปานสงฆ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011007  ชวาลิน เกิดขุมทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011006  จุฑามาส มนัสวิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  471011002  กรรณิการ์ เทพวิวัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2547
  461997169  ปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลการศึกษา 2546
  461051133  อุมาพร พรหมหาญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956