ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11761 ถึงข้อมูลที่ 11820 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 197

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461051132  อังคณา ภิโสรมย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051130  อรุณศรี ประดิษฐ์รัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051129  อรพักตร์ รัตนพิทย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051128  โสภิต ขวัญแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051127  เสกสรร สุวรรณมณี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051126  สุสดี รังคะกนก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051125  สุภาพร หลิ่มสัมพันธ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051124  สุภาพร สังข์ทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051123  สุภาพร เลิศไกร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051122  สุจิตรา จันทร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051121  สาวิตรี หนูสมจิตต์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051120  สายชล สุขสำราญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051119  สกุลรัตน์ พร้อมเพรียง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051118  วิลาวัลย์ วังสว่าง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051117  วิชุตา สมตน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051116  วรางคณา เสมียนเพชร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051115  รัชนี แก้วหมุด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051114  เมธินี เทพาอนุรักษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051113  ฟาริดา หวังผล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051112  พัชรินทร์ อินต๊ะวงศ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051111  ปิยภรณ์ เสรีพงษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051110  ปัญญ์ชลี จินา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051109  ประภาวดี สุทิน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051108  นิศารัตน์ รอดกลิ่น  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051107  นิภานันท์ สุขสวัสดิ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051106  นารีรัตน์ คำลัยวงษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051105  นันทรัตน์ สุคชเดช  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051104  นวพร ทองขันธ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051103  ธนัชพร มณีโชติ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051102  ช่อผกา นาคกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051101  ช่อทิพย์ เบ็ดเสร็จ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051100  จุรีพร เจริญขุน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051099  จุฑารัตน์ ทิพย์ญาณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051098  จีรนันท์ ผลจันทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051097  จิราวรรณ รัตนนาคินทร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051096  กรรณลักษณ์ อ๋องท่อ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051095  เกศสุดา เหมทานนท์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051094  กิตติพงค์ ถวาย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051093  อุไรวรรณ พลศรีนวล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051092  อธิพันธ์ ศรศราสน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051090  หัสลิน เว๊าะบ๊ะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051089  เสาวลักษณ์ ขันทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051088  สุระศักดิ์ พันธภาพ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051087  สุนิตา ขุนรงค์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051086  สาธิตา มากเพชรศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051085  ศิริพร อุทัยวรรณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051084  ศรีสุดา สานิ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051083  วุฒิชัย ไพบูลย์สมบัติ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051082  วิราวดี ธรรมรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051080  วรรณธิดา เถาว์ชู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051077  พิชญดา แสงศรีธรรม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051076  พวงเพ็ญ ยมขันธ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051075  พรศักดิ์ ธรรมบุตร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051074  พนิตพักตร์ ประสารพันธ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051072  ปิยะพัชร์ บุญศิริ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051071  ปิยะกาญจน์ ทีปะนิก  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051070  ปาริฉัตร ชาตะรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051069  ปัทมา ลอนิง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051068  ปรารถนา เกิดก่อ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051064  นุชนารถ แก้วแกมทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956