ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11821 ถึงข้อมูลที่ 11880 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 198

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461051063  นิภา ไกรทิพย์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051062  นาบีบี มามะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051061  ธานี วงศ์หยกสุริยา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051060  ทิพย์วิมล อาภรณ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051057  จุรีวรรณ หลงสุวรรณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051056  กรฤนันท์ แสงมณี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 2546
  461051055  อาทิรา คงประสิทธิ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051054  อังคาร สมพร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051053  อวยชัย แร่ทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051052  หทัยพรรณ สังข์ชู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051051  สุไรดา แวมามะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051050  สุรเชษฐ์ เชตุทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051049  สุรชัย ขนุนนิล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051048  สุรกิจ สุทธิเกิด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051043  สุกัญญา ชูแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051042  สารภี หนูทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051041  สรสวรรค์ สมศรี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051038  ศิรินภา ทองแท้  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051037  ศรีวรลักษณ์ ภูวมโนนาถ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051036  ศราวุธ ดำอุดม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051034  วีรศักดิ์ มณี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051033  วิรัญดา ชารีวรรณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051032  วารุณี มีเพชร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051031  วลัยพร ขวัญอ่อน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051030  วรัญญา ไชยสาลี  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051028  ลักขณา เสาเวียง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051027  เรไร จันทรนราย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051026  รุจิรา สินธู  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051025  รุ้งนภา ระหาร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051024  รัตนากร ยิงลำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051023  รัตติกาล ขวัญดำ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051021  มารีแย บาเน็ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051019  ภาคภูมิ นุตโร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051018  พิศมัย ทองถั่ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051017  พัชรีย์ ศรีสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051016  พัชราภรณ์ วงล่อง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051014  ปรีธิดา จิเบ็ญจะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051013  นุสรีญา แดหวามาลัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051012  นุสรา บัวเชย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051010  นงลักษณ์ สมมุ่ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051009  ธิดารัตน์ ศรีอุ่น  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051008  ธัญญรัตน์ เบญจกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051007  เทวฤทธิ์ ดีดวงพันธ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051003  จนัสธา ศิริผล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051002  กิตติศักดิ์ นวนชุม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461051001  กรกนก บุญมาหล้า  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2546
  461041038  เอกชัย เจริญฤทธิ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041037  อุมาพร ใบเต้  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041036  อัคริศ วิชัยดิษฐ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041035  อนุชิต สุนทรพิธ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041032  สุมาลี หมัดเหล็ม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041031  สิริพงษ์ ทักษิณธรรม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041029  สมฤดี สมพรหม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041028  สมใจ ไชยวงศ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041027  สถาพร ไทยยัง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041026  ศุภวรรณ คิดขยัน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041025  ศุภรัตน์ บุญเพชร  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041024  ศิริพร แซ่ภู่  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041022  วราพร เนียมนวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461041020  มุรนีย์ หวังดำ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956