ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11881 ถึงข้อมูลที่ 11940 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 199

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461041017  เฟื้องฟ้า แจ่มใส  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041016  พิศาล สุวรรณหอม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041014  ปัทมา สายจันทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041013  ประเสริฐ ศรีสมโภชน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041012  ประวิทย์ รอดจันทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041011  นิตยา แก้วตุ้ม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041010  นารีรัตน์ เจริญวัฒนสกุล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041008  ธรรมนูญ จุติยนต์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041007  ดวงแข สุทธิเกิด  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041006  เชี่ยวชาญ เพ็ชรนิล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041005  จิระเดช สุวรรณรัตน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041004  จิตติมา กรแก้ว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461041002  โกเมนทร์ ศิรินุพงศ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2546
  461033082  สุนทร ณ นคร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033081  สายัณ วิทา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033080  สามารถ สิทธิแดง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033079  วินิตย์ หมาดเส็น  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033078  วันชัย จันทร์น้อย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033077  รัชพล หอมหวล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033076  ยุทธนา คลองยวน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033074  พิชัย ชุมบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033073  พรเทพ ไชยสาลี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033072  จิราวุฒิ ยิ้มแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033071  คนองศักดิ์ คงสนิท  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033070  เอกชัย ขาวทอง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033069  อุดมพร พวงสถิตย์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033068  อาหมีด แสะหลี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033067  อานนท์ โสตถิกำแหง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033066  อัสนัย วงศ์สวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033065  อรุณ ชูระมาน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033064  อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033062  สุวรรณ แก้วแกมจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033061  สุรศักดิ์ ศรีสมุทร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033060  สุนทร สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033059  สุธีร์ ประจำน้อย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033058  สุทัศน์ แก้วจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033057  สิทธินันท์ แก้วจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033056  สุชิน หัวหิน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033055  สุกรี ไกรนรา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033054  สิทธิพร ปานแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033053  สิทธิพร ปราบปรี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033052  สิทธิโชค ศรีจันทร์เพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033050  สมชาย บุญแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033049  สมชัย วงษ์สวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033048  ศุภชัย สุขช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033047  ศิลชัย เมฆเขาดิน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033046  ศิริวรา จินตสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033043  วีระยุทธ ตรีชัย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033041  วิสุทธิ์ แก้ววิจิตร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033040  วิรัตน์ พุฒแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033038  วิชาญ สุขสว่าง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033037  ราวิน เพชรแขก  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033035  ฤทธิเดช ชลธี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033034  ราตรี ยะลา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033033  ราชศักดิ์ จันทรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033032  รัตติกาล ปานทอง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033031  ภานุ อุบลสอาด  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033030  พิศาล วิสะมิตะนันท์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033028  พิเชษฐ แสงศรี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033027  พานุทัต ทำเผือก  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956