ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 11941 ถึงข้อมูลที่ 12000 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 200

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461033026  ผุดผ่อง คำทอง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033025  ผิวผ่อง ชูขันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033024  ปิยะพงศ์ วิจิตร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033023  ปราถนา พรหมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033022  ประพันธ์ ทองมี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033021  นิรันต์ ฉีดเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033020  นิพล แก้วเวหา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033019  นิธิ สุวรรณคีรี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033018  นิตติยา ชูแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033017  นฤมล พร้อมมูล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033016  นเรศ ทองมี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033015  ธำรงค์ เพชรปลอด  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033014  ธานีพงศ์ มณีวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033013  ธวัฒน์ เอียดสุย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033012  ธนากร พุฒขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033011  ตาเอก เจนกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033010  ชูศักดิ์ จงรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033008  ฉัตรชัย ทองอยู่  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033007  ฉลอง บุญรุ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033006  คนิต เพชรพิทักษณ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033005  โกสินทร์ เข็มขาว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033004  เกียรติศักดิ์ ศรีวิสุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033003  กิติพงษ์ ศรีรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033002  กิตติวัฒน์ ยอดเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461033001  กิตติชัย หมันกุล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031339  จิรายุ พรหมแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031338  ศิรินันท์ ชำนาญดง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031337  เจ๊ะรอมือละ บือโต  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031336  พิไลพร สมพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031335  ทักษิณา หมานระเด็น  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031333  เอกรัฐ เคี่ยมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031330  อับดุลรอมัน ปีเก  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031329  อภิญญา ช่วยเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031326  สุรเชษฐ การคิด  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031324  สุชาติ บินโต๊ะหีม  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031319  รัฐพล อนันต์เจริญวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031318  ภมร ปล้องพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031317  พิศิษฐ์ เรืองน้อย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031316  พยุงศักดิ์ หนูด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031315  ธีรวัจน์ ฮ่อซี่  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031314  ธวัชชัย จิตรบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031313  ตุลยวัต เขียวจีน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031312  จรงศักดิ์ บุญขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2546
  461031309  อุกฤษฏ์ ประจวบผล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031308  อนงนาฎ สงจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031305  สุรชาติ ช่วยรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031304  สุดาวรรณ นุราภักดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031303  สาวิตรี บูละ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031300  วัลลภา อินทรงค์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031299  ปวริศา กิจประสพ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031297  วรรณนิดา หวานหนู  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031296  วนัสนันท์ บ้านเพิง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031295  รัติกร แก้ววิจิตร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031294  ยุคลรัตน์ ศรีสุก  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031292  ภาคภูมิ โชติธรรม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031290  พัชราภรณ์ มีเดช  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031288  พรรณวดี ขำจริง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031287  พรทิพย์ รัตนบุรี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031286  ประกาย เอิบแจ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031285  เบญจวรรณ ยั่งยืน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956