ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 121 ถึงข้อมูลที่ 180 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 3

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  521997172  สุไรยา นิยมเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997171  สุไรด๊ะ หลำเก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997171  สุไรด๊ะ หลำเก็ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997169  สุรชัย หมัดหลี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997169  สุรชัย หมัดหลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997168  สุพรรณี บรรสาร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997168  สุพรรณี บรรสาร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997167  สุปราณี ชัยยะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997167  สุปราณี ชัยยะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997165  สุนทรี ณ นคร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997165  สุนทรี ณ นคร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997163  สุณี ยีลีมอ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997163  สุณี ยีลีมอ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997162  สุชาติ สุขะพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997162  สุชาติ สุขะพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997161  สุชาดา ทองปรก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997161  สุชาดา ทองปรก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997160  สิทธิชัย ขุนทองปาน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997160  สิทธิชัย ขุนทองปาน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997159  สายัณร์ ชาลีผล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997159  สายัณร์ ชาลีผล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997158  สัมภาษณ์ คงสีพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997158  สัมภาษณ์ คงสีพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997157  สัญธาร เหร็นเส็บ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997157  สัญธาร เหร็นเส็บ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997156  สัญญา สุขเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997156  สัญญา สุขเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997154  สะปีน๊ะ อายะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997154  สะปีน๊ะ อายะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997151  สมศักดิ์ นิตย์คำพร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997151  สมศักดิ์ นิตย์คำพร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997149  สมพร เพ็งไซ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997149  สมพร เพ็งไซ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997148  สมพร ชูมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997148  สมพร ชูมณี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997147  สมปอง ชูวิลัย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997147  สมปอง ชูวิลัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997146  สมจิตร ทองจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997146  สมจิตร ทองจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997145  สมจบ เสียงอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997145  สมจบ เสียงอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997144  สนิท ผ่องมหึงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997144  สนิท ผ่องมหึงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997143  สถาพร สักโก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997143  สถาพร สักโก  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997142  สง่า คงช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997142  สง่า คงช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997141  ศิวพร ยืนชนม์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997141  ศิวพร ยืนชนม์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997140  ศิโรรัตน์ จารุธนกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997140  ศิโรรัตน์ จารุธนกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997139  ศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997139  ศิริรัตน์ สัตย์ซื่อ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997138  ศิริเพ็ญ สุขสม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997138  ศิริเพ็ญ สุขสม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997137  ศิริกุล แววภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997137  ศิริกุล แววภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997136  ศศิสุดา แก้วเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
  521997136  ศศิสุดา แก้วเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2552
  521997135  ศรีสุดา โมสิโก  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2552
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956