ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1201 ถึงข้อมูลที่ 1260 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 21

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511997099  วาสนา รัตนพงษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997098  รุจิรา บินตำมะหงง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997098  รุจิรา บินตำมะหงง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997097  อภิรดา ชาญน้ำ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997097  อภิรดา ชาญน้ำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997096  มาธุสร บุญลาภ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997096  มาธุสร บุญลาภ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997095  มงคล วุฒิพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997095  มงคล วุฒิพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997094  ภัทริยา รัตนพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997094  ภัทริยา รัตนพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997093  เพ็ญนภา ศักดิ์คำแหง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997093  เพ็ญนภา ศักดิ์คำแหง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997092  ปรีดา แสงช่วง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997092  ปรีดา แสงช่วง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997090  นิกร เซ้งเถียร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997090  นิกร เซ้งเถียร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997089  นัสรียะฮ์ อะลีหะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997089  นัสรียะฮ์ อะลีหะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997088  นันทวรรณ พันธ์เพชร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997088  นันทวรรณ พันธ์เพชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997087  นรากร ดำละเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997087  นรากร ดำละเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997086  ธัชพงศ์ รัตนบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997086  ธัชพงศ์ รัตนบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997085  ตุลลาพร โยธินกำจรชัย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997085  ตุลลาพร โยธินกำจรชัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997084  ดวงใจ แดงน้อย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997084  ดวงใจ แดงน้อย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997083  ซูใบดะ บาฮี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997083  ซูใบดะ บาฮี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997082  ซาการียา กูแม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997082  ซาการียา กูแม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997081  จารุเดช มากช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997081  จารุเดช มากช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997080  จรรยารักษ์ แก้วสีทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997080  จรรยารักษ์ แก้วสีทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997079  งามฤดี ศรีคำขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997079  งามฤดี ศรีคำขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997077  อิรฟาน ผาติวรากร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997077  อิรฟาน ผาติวรากร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997076  อาอีเสาะ มูละ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997076  อาอีเสาะ มูละ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997075  อามีดะ สูหลง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997075  อามีดะ สูหลง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997074  อัฐภรณ์ โอชาอัมพวัน  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997074  อัฐภรณ์ โอชาอัมพวัน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997073  อัจฉรา คงชุม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997073  อัจฉรา คงชุม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997072  อมร รัตนกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997072  อมร รัตนกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997071  โสภิดา จิวสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997071  โสภิดา จิวสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997069  สุริวัสสา จันทร์เขียว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997069  สุริวัสสา จันทร์เขียว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997067  สุธนา คชินทรโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997067  สุธนา คชินทรโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997066  สุเดช เอียดเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997066  สุเดช เอียดเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997065  สายใจ ทองกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956