ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12001 ถึงข้อมูลที่ 12060 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 201

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461031283  นันทนา เพ็ชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031281  ธิดารัตน์ รัตนกระจ่าง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031279  ธัญญารัตน์ จุลแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031278  ทศพล บัวเพ็ชร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031276  ชิรานี เพิ่มสุข  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031275  จุฬารัตน์ เทพบุรี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031274  จิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031273  จิตติมา บุญอาจ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031272  จักรพงศ์ อินทร์เจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031271  ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031270  กรกนก คล้ายดวง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2546
  461031269  อัสรี หลำบิลส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031266  สูไหดา ดาโอ๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031264  สิริมา แทนบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031263  ศิริพร ฤทธิ์มาก  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031262  วุฒิพงค์ เดชสุข  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031261  วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031259  วัยวิทธ์ วันแรก  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031258  วันฉัตร โรจนรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031257  รัชนก แก้วอ่อนแสง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031256  รอหีม หมาดเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031255  ยูมัยเราะห์ กาซา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031254  มูรณี อีปง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031253  มะอัสรี สอแล๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031252  มนูญ เศษแอ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031251  ฟารีด๊ะ ดอเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031250  พัชรพร อ่อนจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031249  พวงผกา พริกประสงค์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031247  เฝาซีหย๊ะ หะยีหมีน  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031246  บุญนำ อินทนนท์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031245  นิพัทธา ชัยกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031244  นาซีบ๊ะ เจ๊ะโกะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031243  นันทาทิพย์ เพชรสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031241  นพดล จันทร์สุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031240  ดวงแก้ว เทพสิงห์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031239  ฐาปนิก สุริยฉาย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031237  จุฬารัตน์ ต่อหิรัญพฤกษ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031236  จุฑารัตน์ หวังยี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031235  จักรกฤษ นุชอยู่  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031232  ขวัญตา ชำนาญ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031231  ขนิษฐา กรกำแหง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031229  กอมารียะห์ หะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2546
  461031228  อินทิรา ฟุ้งกลิ่นสุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031227  อิดริด อาหมัน  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031225  อาซีส๊ะ เหาะยิ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031224  อัดติยา มีเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031223  อรรถพร ศิริจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031222  อนุสรณ์ เพชรศรีเปีย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031221  หฤทัย อภัยรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031220  สุกัญญา เกลี้ยงสะอาด  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031219  สาริกา สีขนุน  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031217  สานนท์ เพ็ชรหิน  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031216  สาธิยา ไกรษร  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031215  ศุภชัย กลางนุรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031214  พัชวิมา จีนหมั้น  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031213  พรพิมล บุญหนา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031212  ประเพ็ญพักต์ศิริ รังษา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031211  นูรียานี ลาเตะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031210  นูรฟาฎีละห์ เลาะหามะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031209  นิรมล เหล่าตระกูล  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956