ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12061 ถึงข้อมูลที่ 12120 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 202

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461031208  ดาวีน่า หมะเส็น  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031207  ซาอีด๊ะ สะมานิ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031206  ซัมซียะห์ ยีดาเฮ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031204  คอลีเยาะ ยูโซะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031202  กนกวรรณ ทองสุริวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461031201  เอกรัตน์ คงยอด  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031200  อาทิตยา นาวารักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031199  อนามิกา อยู่เจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031198  สุธีรา จินเดหวา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031197  สนทณา เสะนี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031196  สกุลกานต์ แก้วเก้า  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031195  ศศิประภา แซ่หลี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031194  วิศนา ธรรมเมธากุล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031192  รัชนี หมื่นจิตร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031191  รอยพิมพ์ ธนาวุฒิ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031190  เยาวลักษณ์ ประกอบแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031189  มัณฑนา ศรีเทพ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031188  ภรณี ไชยนรินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031187  พวงศรี ศักดาณรงค์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031186  พนิยดา จิตรมะโน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031184  ปอวลี ผลประทุม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031183  ปรียนันท์ เมืองงาม  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031182  ปนิดา สุวรรณโณ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031181  บุญธริกา พรหมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031180  นิศา บุญเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031179  นิภาวัลย์ คำขะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031178  นฤมล พันธ์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031177  นครินทร์ นาคนาวา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031176  ธีรยุทธ์ เกณบุตร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031175  ทิพย์สุดา กิตติวุฒิ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031174  ทิพย์วรรณ เพชรสุทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031172  กิตติมา จันทร์ลาว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031171  กาญจนา บุญเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031170  กรนิกา ใจมุข  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031169  กมลทิพย์ กาลพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031168  กนกกาญจน์ หวังอารี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461031167  เอกลักษณ์ เมืองสองสี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031166  สูไหดี มอลอ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031165  สัญญา วุฒิกรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031164  สมศิริ อยู่คล้ำ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031163  ศิริลักษณ์ แซ่อึ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031162  ศิรินภา จูทารี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031160  ศศิญานัยน์ แสนแพง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031159  วีรวัฒน์ เพ็งช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031157  วิภารัตน์ แสนกล้า  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031156  รุ่งทิวา รุ่งรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031155  ปาลิดา จันทร์เสถียร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031154  มีชัย ศรีสุขใส  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031153  มลฤดี ไมตรีกุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031152  เพชรชมพู ยาใจ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031151  กันต์กนิษฐ์ มิตรศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031149  พลากร คล้ายทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031148  พรรณหทัย เคล้าดี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031147  นาขวัญ จันทร์จำรัส  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031146  ไปรญา แก้วน้อย  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031144  ปณิธิ ชนะจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031143  นูรอัยนี อารีมาน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031142  นิรัชชา คงประดิษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031141  ธิดา สุขแสง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031140  ทิพวรรณ สีดำ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956