ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12121 ถึงข้อมูลที่ 12180 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 203

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461031138  ชลิตา แคใหญ่  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031136  จีรนาฏ ปานจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031135  จิราภรณ์ ขวัญเนตร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031133  คัมภีร์ สุขเปรม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031131  อังคณา อุทัยรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031130  สุริยา มีสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031129  สุภาพร เพ็งเกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031128  สุบัยดะห์ เจ๊ะโซ๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031126  สุณิสา อินทองแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031125  สาวิตรี รอนิง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031124  ศรศักดิ์ พนาลี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031123  วิศณี ไหมสีทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031122  โรสนา บูนำ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031121  ภัทรพร ชัยเพชร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031120  แพรวพรรณ อินทร์เมือง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031119  เพ็ญนภา จันทสุวรรณโณ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031117  พงศกร ทิพย์ไข่  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031116  ผานิต แก้วเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031115  ปิยะรัตน์ แพทย์รัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461031113  นารีรัตน์ ทองหอม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031112  นัสรินทร์ วายะโยะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031111  นฤมล ชูงาน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031110  นงลักษณ์ คลังสี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031109  ทัศนีย์ เขาไข่แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031108  จุฑามาศ รอดเนียม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031106  จินดาพร เรืองรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031105  จารุวรรณ สรประสิทธิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461031101  อุบลรัตน์ เอื้อชาติ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031099  อัจฉราภรณ์ สุคะโต  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031098  อรรถพล วงศ์กระจ่าง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031097  องค์ชนิตา สวัสดี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031095  สุไวบ๊ะ สลำหมาด  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031094  สุภัทร ทองใหญ่  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031093  สุขเกษม บุญประกอบพร  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031091  ษมาภรณ์ เลิศสรการณ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031090  รัตติกาล อนันทคีรี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031088  มนสิชา ยกศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031087  พัทธิชานนท์ ปานแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031086  พรเพ็ญ พรมงาม  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031085  พนวรรษ รุ่งรัศมี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031083  ปฏิญญา แกล้วทนงค์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031081  นาถยา คงขาว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031080  นัยนา ชอบงาม  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031078  ซูนัยนี ปูเตะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031076  จุฬาวรรณ กาญจนไตรภพ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031075  จารุวรรณ อุ่นจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031074  จารุวรรณ เชาวรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031073  เกศวรา ศรีพิบูลย์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031072  กัญญ์วรา พุดแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031071  อารีย์ หมานหมาด  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031070  อาภรณ์รัตน์ สงวนโสตร  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031068  หยาดพิรุณย์ เพ็ชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031067  สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031066  สุภาพร คชเวช  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031065  สุนทรี คำไสย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031064  สุทธิดา สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031062  สุกัญญา มหาสินธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031061  สากล เพ็งเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031060  สัมฤทธิ์ ราชกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031059  ศิริไชย ศรีชาเยศ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956