ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12181 ถึงข้อมูลที่ 12240 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 204

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461031057  วาสนา แก้วมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031055  ลักขณา กองศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031054  รัศมีเดือน สังข์คุ้ม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031053  ยุวดี นาคขำ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031051  เมธา เสนะกูล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031050  เพ็ญพักตร์ อร่ามเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031047  ปัฐนันท์ เม่งช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031046  ปฐมพร ดำมณี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031045  บุษศิยา หะยีการิม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031044  นิษา ปราณประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461031043  ณาฏณัฏชา ยอดจตุการ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031042  นิตยา ทับชุม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031041  สุทธิกา สุทธินราทร  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031040  นอร์อัยหนี ช่างเหล็ก  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031039  ทรงพล บุญธรรม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031037  จุรีรัตน์ บัวขวัญ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031036  จิตรลัดดา สมาธิ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031034  จันทนา สงไชย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031033  กฤตินี เล่าลือวัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031032  อุไรวรรณ สุดเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031031  อาเส๊าะ สาแหม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031030  อัจราภรณ์ เกตุแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031029  อัจฉรา หวานดี  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031028  สุรชัย ทองอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031027  สุภาวดี เมียนเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031026  สุพรรณี โสภา  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031024  วิมล ศรีกลับ  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031023  วาธิณี ดิ่นทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031022  วัชราภรณ์ มากบุญศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031020  โรสนีย์ แกสมาน  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031019  รุสมีนา ดอรอแม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031018  รังสิมา หนูแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031017  ระวิวรรณ แซ่หลี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2546
  461031015  พรทิพย์ มะหงี่เร๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031014  ปิยวรรณ ขอจิตต์เมตต์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031013  ปะราลี ไชยฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031012  นันทิดา เพ็ชร์คง  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031011  นันทวิทย์ ฆังวารี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2546
  461031010  นัฐณี มณีโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031009  นภสร ท่าห้อง  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031008  ทัศยา อุปัติศฤงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031007  ณัฐพล จันทสุริวงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031006  ณรงค์ฤทธิ์ คงตำหนิ  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031005  จีระศักดิ์ นุ่นปาน  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031002  กรองทิพย์ สุราตะโก  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461031001  กนกนาถ เอียดไสย  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2546
  461021375  อาทิตธิยา นุ่นเกลี้ยง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2547
  461021374  ยามีละห์ ดำเต๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021373  ฟาตีเมาะ เจ๊ะแต  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021371  ซานูรี เมาะบูลา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021370  ชูเกียรติ ใจแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021369  จรรรัตน์ รักพวก  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021367  อุลยา หะยีมะสาและ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021366  อุไร เยาว์ดำ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021364  อับดุลฮาดี ตีโด  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021362  จีรติกาญจน์ สงค์หนู  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021360  สุพัตรา ชิงเฉื่อง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021359  สกุณา หว่างจิตร  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021358  ศิโรรัตน์ ดวงจินดา  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021357  วาสนา รักแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956