ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12241 ถึงข้อมูลที่ 12300 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 205

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461021355  รูฮาณี มิดิง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021350  มณทิรา คงยิ้ม  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021349  พลากร กล่อมพงษ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021347  นิติยา ทองสมุทร์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021346  ดลญา ทองปิด  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021345  ไซนับ ปูซู  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021344  เจษฎาภรณ์ เสียมไหม  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021343  จิรวดี ดวงเดือน  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021342  จิรนาถ นาโควงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021341  กัญญาภัสร์ หมู่เก็ม  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2546
  461021340  ฮาวา หมัดอาด้ำ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021339  อุรีพร แก้วศรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021338  อุทิศ เฉลิมวรบุตร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021337  อุดม สุขปุณพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021336  อามีเน๊าะ เหล็มดี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021335  อัมริตา คชภักดี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021334  อังคาร คงศรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021333  อนงนาฏ จำปา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021332  อธิพงศ์ ชูแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021330  เสาด๊ะ สำเร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021329  สุวิญญา บือราเฮง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021324  สกุณา สันยาหนี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021323  ศิริรัตน์ จันทนะการ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021321  วิลาวัลย์ โตะเขียว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021320  วิรญา เจ๊ะหล๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021319  วรรธนันทน์ นิลสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021318  วรนุช ดีละมัน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021317  รัชนาถ วระเดช  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021316  รอสมี ดือราแม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021315  มูฮำหมัดซอแหล๊ะ บินดุเหล็ม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021314  มัสตูรา สาและ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021313  ภัทธกร บุบผัน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021311  พรพรรณ จักรพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021307  นิสสา เม่งเอียด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021303  จิณณธรรม หารเทา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2546
  461021298  อุมาพร ไชยโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021297  อารีวรรณ คชฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021296  อมรศรี มณีอ่อน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021294  สุรณีย์ วีระสุข  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021293  สุทธิภัทร ตันติอรุณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021292  สารีนา กาหลง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021291  สะเดี๊ยะ มรรคาเขต  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021290  ศิริพงษ์ การะนัด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021285  ฤจิกา อุ่นนวล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021284  ภาณุวัฒน์ ลิมาน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021283  พิศพิไล เหล่าหิรัญทรัพย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021281  พัชรี นวลศรีทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021280  ฝ่าตีม๊ะ เหมาะแหล่  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021279  ปวีณา รักษารักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021278  ปริเวทย์ โระอีน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021277  ปฐม กังแฮ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021275  นุรอัยนี เจะเลาะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021274  นุชรี สงสกุล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021270  ณรงค์ศักดิ์ พรหมบาง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021269  ชยพร ทิพย์ศรีมงคล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021268  ชมพูรัตน์ ชมบุญ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021266  จำรัส อัสดง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021264  จรรยา ปานเส็ม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2546
  461021263  กามีละห์ ยะโกะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021261  ฮานีฟะฮ์ แวดาราแม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956