ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12301 ถึงข้อมูลที่ 12360 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 206

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461021260  อำนาจ บุญรอด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021258  สุวิทย์ วงจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021257  สุพัตตรา อุปฐาก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021255  สุดารัตน์ ทองปรุง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021254  สุขศรี ช่วยดวง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021253  ศราวร เย่าตัก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021252  ศรัณย์วิช บุษบา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021251  วันธิดา นิติศักดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461021250  วัชรา หนูพัฒ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021249  วริฎฐา รักหอม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021246  เย็นฤดี คณะหนู  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021245  มาลินี หมีรักษา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021244  มาซีเต๊าะ มาน๊ะกาแต  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021243  มลฤดี จันทร์ส่งแสง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021242  เพียงพิมพ์ ชอบทำกิจ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021240  พินทุมาศ กิจฉาโณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021239  พจนา เกือเจ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021238  พงษ์เดช ทองเทพ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021237  ฝนทิพย์ จันเกื้อ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021234  นิษา ภิบาล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021233  นิติ อยู่ยงค์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021232  นิซอเฟีย นิและ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021231  นารีรัตน์ รัตนสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021229  ธันวิน ณ นคร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021228  ธนพร พันธ์เมธาฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021227  ทศพล รักซ้อน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021225  ดนุสรณ์ ปัญญาคำ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021224  จุไรรัตน์ แก้วทวี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021222  จุรีพร จุลภักดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021220  จิตฤดี สามัคคี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021219  จตุรงค์ พรมพากล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021218  ขวัญชื่น แซ่ฮอ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021217  ขนกกุล แซ่โค้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021216  เกวลิน พฤกษ์สกุลวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021215  กาญจนา สายเอียด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021213  กนิษฐา สุขเกษม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021211  กนกกาญจน์ ชื่อเพราะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021209  อิสระ หนูหล่อ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021207  อาตีกะห์ สามะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021206  อัจฉริยะ สิงห์อินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021205  อัครัมย์ อาลีมิง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2546
  461021203  อนุจิตร จันทศรี  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021199  สุนันทา ชูทอง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021196  วีรวัฒน์ อินทรทัต  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021195  วิทยา สริขา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021194  วิชชุตา ประดิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021193  วันทนา เก้าเอี้ยน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021191  วรพักตร์ ลิ้มตระกูล  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021190  วรปรียา ฉวีลักษณ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021189  ลัญจกร ทองเรือง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021188  ละออ เจริญสุข  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021187  ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021184  มะดาโอะ มะเซ็ง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021183  ภาณุมาศ ควนพิน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021181  ฟาตีมะห์ อิสมะแอ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021179  พัชราภรณ์ ยาบา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021178  พงษ์ศักดิ์ จันสุก  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021177  พงศ์เทพ ภู่อุณฑะโร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021176  โนซูลา หะยีหามะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021175  นูรฟาตีฮะ ปัตนกุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956