ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12361 ถึงข้อมูลที่ 12420 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 207

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461021174  นุรมา ดอเล๊าะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021173  นิสูไกนะห์ ต่วนแมเร๊าะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021171  ธีระศักดิ์ อินตัน  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021170  ธิดารัตน์ พงษ์เวียง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021167  ซุลกิพลี กาซอ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021166  ซารีฮะห์ มาซอ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021165  ซาฝิอี ปานเส็ม  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021164  ซัลวาณีย์ ฮัสบุลเลาะฮ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2546
  461021162  ฮารตีนี นาแซ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021158  อารฝัน บากา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021157  อาภาภรณ์ ไสฉิม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021156  อานีซะห์ อาแวปูเตะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021155  อาทิตา สามารถ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021154  อัญชลี อยู่ชา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021153  อรพิน เพชรมณี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021152  อรพิณ สุวรรณชาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021151  อรพรรณ เทพทิตย์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021148  สุภาภรณ์ เทศวิเชียร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021145  สุธารัตน์ ติ้งเพ็ง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021144  สิริพร นาคนอง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021143  สิทธิศักดิ์ นุกูลกิจ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021142  สมใจ นกเขียว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021141  ศิริวรรณ ริยาพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021140  ศิริลักษณ์ ใจมนต์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021139  ศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021138  ศรีสุดา สลาสะรัด  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021137  ศรชัย ดำขุนนุ้ย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021136  แวฮาบีบะ แวสแลแม  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021135  แวไซนาล แวสะมะแอ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021134  วิไลวรรณ ปานช่วย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021133  วิไลพร สกุลสอน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021132  วัลย์ลิกา สวัสดี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021131  วรรณวิภา อนุกูลสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021130  เรวัตร เพ็งด้วง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021129  ราตรี นามแสน  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021128  รัตติกาล เกลื้อกลิ่น  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021127  รัชดา บุญฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2546
  461021126  ยาสมีน เจ๊ะมิง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021125  มาเรียนี ซาลีซิง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021124  ภิรมย์ญา แดงสว่าง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021123  ภาคีรณ อาลีมิง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021122  ฟาตีเมาะ แยนา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021121  พัชรี น้ำแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021120  พัชรวรินทร์ ขุนทอง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021119  พรวิชัย เต็มบุตร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021118  พรรณรัตน์ ศรีเมือง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021117  พจมาลย์ งามทอง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021116  ปิ่นฤทัย ฤคดี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021115  ปริยา จิตรพัฒนากุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021114  บัดรียะห์ สาเม๊าะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021111  นิชนันท์ ศรีวิเชียร  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021110  นฤมล สมทิพย์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021108  นพรัตน์ ธิมากุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021107  ทัศนีย์ เซ่งเต้ง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021106  ธิชฟานฑ์ โส๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021105  ซารีปะ อาลี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021103  ชาย ฤกษ์ชัย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021102  ชนัญญา ตรวจมรคา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021100  เจ๊ะอับเซ๊าะ โดงกูล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021096  จิราภรณ์ แสนเสนาะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956