ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12421 ถึงข้อมูลที่ 12480 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 208

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461021093  คอดียี สะมะแย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021092  กันยารัตน์ หมัดอาหลี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021091  เอกรักษ์ ขันชาลี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021090  อัสมะห์ เละดุวี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021087  อมรพรรณ ศรีพุทธา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021086  อภิรดี โพธิพงศา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021085  สุนันท์ เหมมัน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021084  สุจิตรา ติงสา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021083  สาโรจน์ สาระภี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021082  ศิวพร ศาสน์ประดิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021080  ศศิวิมล ศรีอุ่นลี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021078  วันดี หยีสมัน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021076  วรรณี สุดใจ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021075  วนิดา นามวงค์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021074  ลัดดา ปริยาปัญจางค์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021073  โรสนา เหล็กดี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021071  รอมือละ หาสิ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021070  ยุวากร ศิริพิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021069  เมธี ภูมิธรรมรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021068  มารีย๊ะ สุขสง่า  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021067  พิฐิพงศ์ ยวงใย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021066  พัชราภรณ์ สมทรง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021065  พรทิพย์ หลังยาหน่าย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021061  ปาริชาต ข้ามสาม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021060  ประภาพร ขันชาลี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021059  นิเทศ นาคาแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021058  นิตยา อนุภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021057  ธนาทร แซ่ด่าน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021056  ทัศนีย์ โรมินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021055  ดวงดาว ศรีนักราช  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021054  ณัฐฐินีย์ อนุนัย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021053  ชาลี มีวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021052  ชมัยพร รอดกลิ่น  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021050  จีระภา สงรักษา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021049  จันทร์ศิริสุดา สามารถ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021047  กนิษฐา ดวงจิตต์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021046  กนกพร รักเกาะรุ้ง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2546
  461021045  อาลิณี เหมตระกูลศิริ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021044  อัญชุลี ปิ่นทองพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021043  สุลายมาน บากา  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021042  สุรีย์พร แซ่ตัน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021041  สุริยา สุวรรณโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461021040  สุธนี เปาะซา  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021039  สุณิสา นวลเพชร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021038  สุกัญญา วรรณศรี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021037  สานนท์ แก้วเอียด  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021036  สรณ์ นามสังข์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2546
  461021035  ศุภลักษณ์ สุวรรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021034  ศิวรี สุดสนิท  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021033  ศิวพร ถนอมชู  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021032  ศิรวิทย์ วัชระประดิษฐ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021030  วิไลลักษณ์ ชูแสง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021028  วันอัสมา อุสมันบาฮา  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021027  วรสุทธิ์ คีรีกิ้น  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021026  รุซนี เจะอาแว  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021025  รุกมัน หามะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461021024  รอฮาณี มะกะจิ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021020  พัชรี ผลความดี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021019  ปิยะรัตน์ สุวรรณนภา  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021017  ปิยนุช หยีมะเหรบ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956