ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12481 ถึงข้อมูลที่ 12540 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 209

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461021016  ปนนท์ สิทธิสาร  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021015  ปฐมพงศ์ ชวาลิต  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021014  บุรฮัน ดิงปอ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021013  บัลลังก์ จันทร์ทอง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021012  นารีสา สุขเกษม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021011  นันทนา นุ้ยเด็น  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021010  นัทธิณี จุฑานันท์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021009  นงพงา สัจกุล  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021008  ดิเรก หลงขาว  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021007  ดวงใจ พรมสิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2546
  461021006  ณัทพล ศักดิรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021005  ซูไฮบ๊ะ หามะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021004  ขวัญชนก เต็มเปี่ยม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021003  ขนิษฐา ภักดีบุญ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461021002  เกตุกนก หนูดี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2546
  461013124  อุไรโรจน์ แสล้ประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013123  อุทัยพร สันตโร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013122  อัจจิมา แสงชุม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013121  อริษาห์ สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013119  อรพิน จินดานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013117  อรทิพย์ ไชยสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013116  อดิพงศ์ ชื่นสุราษฎร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013115  เสาวคนธ์ พรหมจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013112  สุวรรณา ซาเหล็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013110  สุภาวดี มณีคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013109  สุภารัตน์ โกมล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013108  สุภาภรณ์ ชูสิงแค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013107  ศิริพร ต่อศิริกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013106  ศจีวิไล วิริยะสมบัติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013105  แวซีตีฮารอ มาตาเฮ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013104  วีราภรณ์ วังเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013103  วิทธวัช หมัดหลี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013102  วิญญู ทองงาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013101  วาสนา มากกลาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013099  วงศ์ชินี จินา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013098  ละอองดาว ช่วยดู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013097  ยูรีย๊ะ สุขปานแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013096  เมธินี ขุนเปีย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013095  มัทนาพร จันทสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013094  มะลิวัลย์ ทองมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013093  ภวันตี ชนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013092  ภนิดา คุณธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013090  พัชรินทร์ ธรรมประดิษฐ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013089  พัชราภรณ์ พรหมไชย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013088  พรศิริ เลื่อนสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013086  ปิยวรรณ ขวัญนุ้ย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013083  นุชจรีย์ สุขช่วย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013082  นรารัตน์ ขานโบ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013081  นพาภรณ์ ทองโสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013080  นงลักษณ์ รอดสวัสดิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013079  ถาวรีย์ มุสิกพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013078  ฎาราวรรณ วังบุญคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013077  ซันมา หมัดเลียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013075  เจียมจิต เดชอรัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013074  จุฬารัตน์ ยงประเดิม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013073  จีรนันท์ ญาติพัฒ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013071  ขวัญฤดี เฉ้งเหา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013070  กิ่งกาญจน์ แสงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013069  การันต์ โบว์พัฒนากุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013068  กาญจนา มูเก็ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956