ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12541 ถึงข้อมูลที่ 12600 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 210

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461013066  กนกวรรณ วิปุลากร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013065  กนกขวัญ อนรรฆจีระพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013064  กชกร คล้ายนาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461013062  อุทัยทิพย์ ศรีสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013061  อัจฉรา ช่อมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013060  อังคณา แก้วพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013058  โสภิตา ราชสังข์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013057  เสาวคนธ์ พิกุลทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013055  สุดารัตน์ เล่งซ้าย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013054  สิริพร ดวงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013053  สายฝน พรหมมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013052  สราวุธ สุวรรณสนิท  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013051  ศิรินันท์ บุญจรุงพงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013050  แวยาลีล๊ะ สาเหม๊าะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013049  วิภา ประหยัดทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013048  วัลลภา เพ็ชรมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013046  วลัยลักษณ์ สุระคำแหง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013044  ลีแน โต๊ะแวมะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013043  ภัครมัย ทองคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013042  ราตรี เพ็ญจำรัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013041  รัชฎา แก้วมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013040  เยาวรัตน์ รักช้าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013039  ยุพา ชอบกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013038  มณีรัตน์ ภู่วรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013037  มณฑา ว่องวัตรพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013036  เพลินศุกร์ แซ่อึ้ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013035  เพชรรัตน์ บัวคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013034  พรทิพย์ พูลศิริ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013033  พรทิพย์ บุญสนอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013032  ปรีดาภรณ์ เทพจินดา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013031  ปรีดา พรมบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013030  ปรัชญา ยอดบุตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013029  เนตรนฤมนต์ ปล้องใหม่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013028  ภิญญาพัชญ์ ปิ่นแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013027  นิสารัตน์ บุตรมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013026  ชญาดา สันตะพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013025  นิตยา ริยาพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013023  น้ำทิพย์ แสงแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013022  นาตือเร๊าะ อิสมาอีล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013019  นงค์นุช ศรีเงินยวง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013017  ฐิยะวรรณ ทองแสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013016  โชคชัย หวังสป  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013013  จุฑารัตน์ นวลใย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013012  จิราภรณ์ ทัศน์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013011  จิตตรีทิพย์ ภัทรนิตย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013010  จันทร์สุดา จรพัทลุง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013009  จันทร์จิรา สิงห์หงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013008  จรีรัตน์ ธีรวิศิษฏ์กุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013007  อักษราภัค ล่องทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013006  คนึงนิจ แช่มไล่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013005  กาญดา หลินมา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013003  กรรณิกา วิไลมณีวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013002  กนกพร ไชยถาวร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461013001  กนกกาญจน์ พานิช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011483  คมสัน ชิตเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011482  กรกช ฉันทวิชานนท์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011481  โอทิชา สุภาพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011480  แอนน่า อุเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011477  อุมาพร กองสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011476  อุทุมพร หวนศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956