ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1261 ถึงข้อมูลที่ 1320 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 22

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511997065  สายใจ ทองกุล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997064  สมศักดิ์ เลิศสำราญชัย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997064  สมศักดิ์ เลิศสำราญชัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997063  สมบูรณ์ พันธ์ยูโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997063  สมบูรณ์ พันธ์ยูโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997062  ศุภวรรณ แสนทองแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997062  ศุภวรรณ แสนทองแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997061  วิชุดาภรณ์ พันธ์สีนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997061  วิชุดาภรณ์ พันธ์สีนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997060  โยธิน วานิชย์สาส์น  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997060  โยธิน วานิชย์สาส์น  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997059  ยุพา เนตรรุ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997059  ยุพา เนตรรุ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997058  มารีนา นิมุ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997058  มารีนา นิมุ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997057  บุษกรณ์ จงศรีวัฒนพร  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997057  บุษกรณ์ จงศรีวัฒนพร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997056  บุศรา สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997056  บุศรา สุวรรณรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997055  บุญประเสริฐ หมื่นชล  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997055  บุญประเสริฐ หมื่นชล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997054  นุชนาถ แก้วเกาะสะบ้า  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997054  นุชนาถ แก้วเกาะสะบ้า  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997053  นิภาพรรณ ศรีอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997053  นิภาพรรณ ศรีอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997052  นันธิดา ชนะดี  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997052  นันธิดา ชนะดี  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997051  ธานินทร์ แก้วจุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997051  ธานินทร์ แก้วจุรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997050  เดะมะ มามะ  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997050  เดะมะ มามะ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997049  ต่วนมะ โกตาบารู  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997049  ต่วนมะ โกตาบารู  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997048  ณัฐพร แก้วเกาะเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997048  ณัฐพร แก้วเกาะเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997047  จินดารัตน์ เพชรสุริยา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997047  จินดารัตน์ เพชรสุริยา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997046  จินดา พิทักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997046  จินดา พิทักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997045  คัดติญา หลงหา  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997045  คัดติญา หลงหา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997043  กัซฟี ดอแม  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997043  กัซฟี ดอแม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997042  กนกวรรณ ศรีเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997042  กนกวรรณ ศรีเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997041  กนกวรรณ เดชคงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การบริหารการศึกษา 2551
  511997041  กนกวรรณ เดชคงแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ (กศ.บ.) 2551
  511997021  ปิยากร วุ่นบัว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2550
  511997013  เนตรนภิส เลิศเดชานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ 2550
  511996174  ชูชาติ เพ็ชรสังข์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996172  สาวิตรี ช่วยรอด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996164  วริษกร ไชยรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996162  ฮาสัน ตีหะมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996161  ฮาสะน๊ะ หลีเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996160  ฮารน โต๊ะอาแว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996159  อิสมาแอ มูละ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996158  อาฮาหมัด เล็งฮะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996157  อาหมัด มาฮามะมิง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996156  อาบาดีย์ แวโพ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996155  อาซีซ๊ะ เหย็บบวช  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956