ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12601 ถึงข้อมูลที่ 12660 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 211

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461011475  อุทุมพร ดารากุลศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011473  อัญชลี วังวิเศษกุศล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011472  อัจฉรี สระแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011470  อังคณา ชูราษฎร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011469  อริสรา เจ๊ะพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011468  อรอุมา สุขหนู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011467  อมรรัตน์ ช่วยบำรุง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011465  เสาวณีย์ รัตนคช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011464  สุวรรณษา พงษ์แพทย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011463  สุรีรัตน์ ปรีดาผล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011462  สุรียันนา มูดอ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011461  สุริยาพร จอมพล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011460  สุภารัตน์ วิจะสิกะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011459  สุภาภรณ์ จิตรเขตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011458  สุภาพร จันทร์โสม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011456  สุนันทา ผอมเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011455  สุธิดา จันทร์โกมุท  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011454  สุดารัตน์ แก้วพิทักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011453  สุจิรา คงมี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011451  สุขฤทัย จริยาบูรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011450  ศักดิ์รพี วรรณดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011449  ศราวุธ ภูมิสุราษฎร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011448  วิภาณี แก้วเกื้อกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011447  วิทวัส ไทยเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2546
  461011445  วันนิวัติ ไกรนรา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011444  วริษฐา องอาจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011443  วรรณา บิลหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011442  วนิดา นรานุพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011441  เลอศักดิ์ กิจเชิดชู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011440  ลีลานุช ภูสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011438  รัชดาวรรณ พฤกษหิรัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011436  รัชฎา ไกรแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011434  เยาวลักษณ์ สมทรง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011432  มารูวัน อูเซ็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011431  มัณฑนา นิมะพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011430  มะลิวรรณ พุทธสุภะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011429  มะคอเล หามะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011428  มลฤดี ชูมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011427  มโนลี ศรีเปารยะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011426  มนทิรา เหมอารัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011425  ภัทรวดี สุขแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011424  ฟาตีเมาะห์ จารู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011421  พันธุ์ดิฐ เทียนทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011420  พัชรินทร์ มากมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011419  พรพิไล นาคา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011416  ปิยพร สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011414  ประภาวดี พรหมอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011413  ปฐมาวดี สุขแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011412  เบญญาภา ไชยสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011411  เนติมา สกุลวิโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011409  นุชสรา ยุทสอาด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011408  นิรันดร์ อ่าวลึกเหนือ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011407  นิตยา ปรีชานุกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011406  นาตยา หอยทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011405  นภาพร สุคันธ์กาญจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011403  ธีรพงศ์ เด็ดดวง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011402  ธิราภรณ์ โภคาพิพัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011400  ธนาวรรณ เที่ยงธรรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011399  ธนกรณ์ จันทะสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011398  ดาริณี รักเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956