ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12661 ถึงข้อมูลที่ 12720 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 212

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461011393  ชลธิชา สาประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011392  ชลธิชา จันทร์เจียม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011391  จุรี มาศเมฆ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011390  จุฑาพัฒน์ สังทองกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011389  จีรนันท์ เชี่ยวเลี่ยน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011388  จิติวัฒน์ เอี่ยมวัชรินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011387  จาวิกา ลีลานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011385  จรีภรณ์ สาระพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011384  คมสัน วิศวประกร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011381  กาญจนา รักษาสรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011380  กษิดิ์เดช ทองเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011379  กฤษณี จริงจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011378  กรวิกา ปุยานุสรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2546
  461011377  อารีวรรณ์ แก้วสวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011376  อารีย์ พรหมสุรินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011375  อารยา นิลมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011374  อรพินท์ โพธิทาราม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011373  อรพรรณ หนูมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011371  โสภิดา ขาวหนูนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011369  สุนันทา แก้วทองราช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011368  สุจิตรา รองเมือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011365  วรรณดี มะโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011364  ยุพเรศ ทรงงาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011363  มลวดี ทิพย์บรรพต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011362  ฟานีตา อีดเหล็ก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011361  พิมพา ดวงดำรงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011359  พรรษา พรหมมาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011358  นิภา เลขานุกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011357  นิตยา เสาวนิตย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011356  นาถยา ศุภนิมิตลักขณา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011355  นันธิดา เทพพูลผล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011354  นริษา ยอดเดชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011353  นราธิป จินดาพิทักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011352  นงนาฏ อุมะระโห  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011351  เทวิกา ไทยเกิด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011350  ตะวัน รัตนประเสริฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011349  จันทิรา คงคาวงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011348  จริยา เจริญชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011347  คนึงนิจ เส้งย่อง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011346  กาญจนา นพภาแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011345  อุทัยวรรณ แดงหาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011344  อรรถวิทย์ รอดเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011343  อธิษฐาน จิตรหลัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011342  สุภาสิณี คุ้มไพรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011341  สมใจนึก บุตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011340  สถิตย์ สุวรรณเมือง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011339  ศศิมา อินทรแพทย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011338  วีระพง ภัติศิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011337  วันนิสา ภูษาทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011336  วรสุดา สุวรรณกาญจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011335  วรรัตน์ บัวขาว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011334  ลาวัณย์ สุวรรณโชติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011333  รุ่งตะวัน นันทะยานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011331  พีระยุทธ พลตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011330  พัทธยา เทศขำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011328  ธีรวุฒิ หัทยาสิทธินันท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011327  ญาณินท์ วิสารทานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011326  ชลธิชา ขุนเพ็ชรศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011325  ชนิดา สุทธิคณะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011324  จุฬาลักษณ์ ภู่พันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956