ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12721 ถึงข้อมูลที่ 12780 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 213

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461011323  จุฑามาศ เดชกิตติขจร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011322  จันทร์สุภา เหมโลหะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011321  จตุพร เพชรบูรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011317  อิสรา เชยเอี่ยม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011316  อรอุมา มีชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011314  อนุศรา ถนอมสาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011313  สุนันทิกา คำภา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011312  สายพิณ สร้างโพธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011311  สันติพงค์ สุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011309  ศยามล กลิ่นม่วง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011308  วนิดา สอนขำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011307  รุ่งนภา สกุลบุญพาณิชย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011305  มัทนา บุญสิงห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011304  ไพลิน วัชฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011302  ปิยภัทร ชูจตุโร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011298  ณัฐวัฒน์ เวสประศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011297  ณัฐชยา กำแพงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011296  ญาดา สะอาดดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011294  ชุลีพร ทวีศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011293  ชลีรัตน์ แสงเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011292  จิรวรรณ ดิษฐอำไพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011291  จันทนา ไชยนาเคนทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011290  จักรพงศ์ เขียนดวง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011289  คุณานนต์ โชยะสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011288  คลีนรา แสงจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011287  ขวัญเรือน สุวรรณมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2546
  461011285  อิสรา กาเหย็ม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011284  อรณพ จันทภาโส  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011283  สุบรรณ์ อินทนุพัฒน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011282  สุธิดา บุตรแขก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011281  ศรัณย์ วนิชกุล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011280  วุฒิชัย หาญสุภานุสรณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011279  วิลาวรรณ เสาวัง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011276  วณิชยา เพ็งเซ่ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011275  อัณญานี โชครักษ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011272  พัชรี รักสะอาด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011269  พงศธร ชิตชลธาร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011268  เปรมฤดี บุญจันทร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011267  ปริศนา เสียมไหม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011266  ปริญญวิชญ์ ชูแสง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011265  นิธินันท์ สหายสุข  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011264  นรินทร์ มารคคงค์แก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011263  ธีระพงศ์ แสงเขียว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011262  ธวัชชัย ทหารไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011261  ธนันท์ กาญจนประภา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2546
  461011253  เอกรัฐ ศรีสว่าง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011252  เอกชัย ตั้นสมบูรณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011251  อิสระ หนูชู  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011250  อรรถกร สนิทมัจจะโร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011249  อนุวัตร คงเพ็ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011248  อนุรักษ์ อยู่เย็น  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011247  อนุชา สังยวน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011243  สุเมธ สายสลำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011242  สุนิสันต์ จำปากลาย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011240  สุเดช เอียดเกิด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011239  สันติวัฒน์ ณ นคร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011238  สัณห์ธาดา แก้วสุวรรณ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011236  ศักสุดา แสงมณี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011235  วีระ ปุญวัฒโท  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011233  วิทยา เล้นสิ้น  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956