ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12781 ถึงข้อมูลที่ 12840 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 214

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461011231  รักอรัญ คงนวลใย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011228  พิพัฒน์ เพ็งทองแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011227  พันมงคล สกุล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011225  ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011224  ประณต ศักดา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011223  ปฏิญญา ผ่องอำไพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011222  นีรนุช แท่นมงคลมาศ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011221  นวนิต วงศ์พรรณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011220  ธรรมรงค์ จองเจริญผล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011219  ธนากร เยาว์ดำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011216  ณัฐพล เนื้อนุ่ม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011215  ณัฐพร โกศัยกานนท์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011214  ไชยเชษฐ์ ชาวเมืองทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011213  ชาคริต บิลังโหลด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011212  เฉลิมชัย หลงวงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011211  ฉัตรชัย แซ่หลิม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011210  เจษฎา จันทร์หอม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011209  เจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011208  จักรกฤษณ์ แท่นมุข  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011205  กิดาพงศ์ วิบูลกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2546
  461011204  กฤตมุข ศิริพันธุ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2546
  461011203  อาภรณ์ ณ นคร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2546
  461011202  บงกช หนูศรีคง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2546
  461011201  วราภรณ์ อินทร์ด้วง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2546
  461011200  มณทิรา อัคคี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2546
  461011198  พร้อมพรรณ ประชุม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2546
  461011197  พชระ โยธาบริบาล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2546
  461011196  เจริญวิทย์ ชูเชิด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2546
  461011194  อาหะหมัด บินปิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011192  อะฉ๊ะ นิยมเดชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011190  หทัยพร รัตนกำพล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011188  สุทธินี เดชอรัญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011186  พิพัฒน์พงศ์ เรือนประโคน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011183  ศิริรัตน์ ไชยชาณวาทิก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011181  ศตรรรตน์ รัตนพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011180  วีระศักดิ์ หัดสู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011179  วาริสสา โพธิ์พันธุ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011178  รัตติกาล เจียมจิระพร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011174  พิเชษฐ์ ปานเอม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011173  พัชรพล ณ พัทลุง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011171  พรพิมล แซ่กิ้ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011170  ปิยะราช เทพสุภา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011169  ปิยพงษ์ คงมี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011166  นันทรัตน์ จิโรภาส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011165  นพรัตน์ วิชัยยุทธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011164  ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011163  ธีรศักดิ์ ศรีวิรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011162  ณัฐาพร อุดมรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011160  ชลทิชา แก้วบัวทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011159  จุฑารัตน์ จุลจินดา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011157  ไกรสร อินทรา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2546
  461011155  เอกสิทธิ์ วงษ์มิตรแท้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011153  อรุณรัตน์ ศิริมุสิกะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011151  อนวัช พฤษาระยัพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011150  โสภวรรณ สมวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011148  สิรินาถ ภักดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011147  สรัญยู จันทรมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011146  สมเกียรติ เสียมไหม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011145  วันเพ็ญ สุขเสน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011144  วรยศ สุวรรณวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956