ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12841 ถึงข้อมูลที่ 12900 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 215

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461011143  ลัดดาวัลย์ มิ่งรัตนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011142  ยุวดี กั้งตั้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011141  มาธุรี อุไรรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011139  มณทิพย์ ทองเจือเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011138  ภาณุรงค์ พยับไชยกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011137  พิราสินี แซ่จ่อง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011136  ปิยพร บุญรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011135  ปรัชญา ณ ธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011133  บุญนาค การบรรจง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011132  นิตยา นนทะสร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011131  นันทวัน อิสระราษฎร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011130  นงลักษณ์ บุญทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011129  นครินทร์ ชมชาญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011128  ธีระเวช รอดแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011127  ถิรายุทธ์ ธนิกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011125  ฐานิตย์ พรมทองบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011123  จิตติมา ชูเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011122  จารุวงศ์ บุญชูวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011121  กาญจณีย์ จันทร์เกลี้ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2546
  461011120  อุมาพร จงสกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011119  อรพิน เป้าทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011118  หทัยกาญจน์ คงรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011116  สูไฮลา สาอิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011115  สุรีย์รัตน์ สิงห์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011114  สุพรรณี คงมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011113  สุนิดา วาสนารักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2546
  461011112  สายฝน ดำศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011110  สรียา หมัดอาด้ำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011109  ศิริพร รัตนพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011108  อริสสราภรณ์ ฉายห้อง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011106  วิไลลักษณ์ ไทยสม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011105  รัตติกาล ไชยวัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011104  ยุพาพร ร่มขวา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011102  ไพศาล แก้วเพ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011101  พิศุทธิ์ โรจน์ชีวากุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011100  พรพรรณ การนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011099  ประวิทย์ มะณีโชติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011098  ปฐมโชค ฮุยเคียน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011097  เนตรนภา รัตนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011096  นุจรี เดิมพรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011095  นิตยา ศรีวิชิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011094  ดวงฤทัย ยอดนวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011093  ดวงพร อุปรไมยมาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011092  ซารีนา หมันดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011091  จารุวรรณ ทวีรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011090  จารุวรรณ คงช่วยสถิตย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011089  จักรี จันทร์ฉ่ำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011088  จตุพร ผดุงกาญจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011087  เกชา ทองมน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2546
  461011085  เอกพจน์ ศรีสุวรรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011084  อุษาศจี ฉวีนาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011083  เอื้ออังกูร อุตรชน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011082  อรวรรณ เหล่าประชาวิทย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011081  เสาวณี นวลพรหม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011080  สุชญาดา ดวงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011079  สุภาวดี สวัสดิ์รักษา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011078  สุภาพร เพ็ชรแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011077  สุธิดา เหล่าสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011076  สุธิดา ชุมทอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011075  สุทธิศักดิ์ สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956