ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12901 ถึงข้อมูลที่ 12960 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 216

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  461011074  สาวิตรี คล้ายเดช  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011073  สาวิตรี แก้วบุญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011071  ศุภวัฒน์ แซ่ล่อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011070  ศุภดา แซ่ลี้  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011069  ศิริศักดิ์ มีสุขศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011068  ศิริพร บุญส่ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011067  ศักดิ์ชัย อังสานาม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011066  ศราพงศ์ เครือณรงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011065  ศรัญญา สังข์แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011062  วิไลพร เหล่าเส็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011061  วาธิณี นาคีเภท  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011060  วรรณารัตน์ นาคขวัญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011059  เลิศลักษณ์ รักศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011058  รัชนีวรรณ สุวรรณรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011056  พัชชานิจ พัชรสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011055  ปิยาภรณ์ ตันศรีวงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011054  กัลยกร สุจจิต  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011052  ณภัทร จำนงจรัสโรจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011051  นิรมล เทียบศรไชย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011049  ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011048  จุฑารัตน์ ปริยชาติตระกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011047  ชนัญชิดา ชอบทำเหมือน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011046  จิรชฎา ไชยเมืองชื่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011045  จารุวรรณ อัครพลภิญโญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011044  จรัสศรี อินทวงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011043  จรรยารักษ์ ทองขุนดำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011042  ปภาดา เล้าประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011041  กนกวรรณ สุขช่วง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011040  กนกกาญจน์ อำพันมณี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2546
  461011037  อัญชลี หวังเบ็ญหมัด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011036  โสรยา ใหม่แก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011035  โสภิรัตน์ ทองนอก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011034  เสาวภา แนมจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011033  สุรีรัตน์ สวนแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011032  สิระวัฒน์ ชวนะรักษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011031  ศุภาวิณี หิ้นนุกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011029  วีรยุทธ เดื่อมคั้น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011028  วิศาล เหรียญสง่าวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011026  วันเพ็ญ สุวรรณคง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011025  วันเพ็ญ เทียนกิ่งแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011024  วชิรพงษ์ ชีช้าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011022  เพ็ญพรรณ จันทร์กระจ่าง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011021  พรพิมล กรอบเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011019  พรชนก รัตนทวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011016  ปทุมรัตน์ ไชยพจน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011015  เบญจมาศ แซ่ตัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011014  นวลหงส์ เซี่ยงว่อง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011012  ทิพาวรรณ ส่งศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011010  ชนิสา โสรส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011007  จุฑารัตน์ ตระกูลภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011005  จันทร์สุดา รัตนพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011004  เกศวิธู ทักษิณานุวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011003  เกรียงไกร สุดวิลัย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011002  กมลวรรณ แก้วสมประสงค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  461011001  กนกวรรณ รักด่านกลาง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2546
  451051072  ไฮมี บาหะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051071  อุษณา มรรคาเขต  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051069  อรณี ศรียา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051068  เสาวนีย์ สะรุโณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051067  สุเพียน เซ็ง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956