ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 12961 ถึงข้อมูลที่ 13020 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 217

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451051066  สุทธิษา แสงแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051065  สุกัญญา อินทรัตน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051064  สรายุทธิ์ ชูชนะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051063  ศศิธันว์ มาแอเคียน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051061  วีระยุทธ งามโคกสูง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051060  วีระ เจริญสหกิจกุล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051059  วิภาดา มณีน้อย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051058  วิชชุดา บำรุงสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051057  วาสนา บังลาภ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051055  มุรณี อูมะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051054  มารียัม เจ๊ะโว๊ะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051052  ฟิตรียะห์ สาและ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051050  พวงผกา สุวรรณโณ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051049  โนรีดา เปาะซา  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051047  นิพนธ์ บูสะมัญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051046  ธารรัตน์ แซ่ลิ้ม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051045  ธเนศ จันชูโต  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051044  เชาวนาถ สุขแดง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051042  ชนิดา นิเล๊าะ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051041  กาญจนา หลีหมัด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051039  อุมาพร แสนพิทักษ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051038  อินทิรา สุภาเพ็ชร์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051036  อวยพร สงแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051035  อรุณวดี ทองบุญ  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051034  อรวรรณ ทองผิว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051033  สุลีวัลย์ ทองใส  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051031  สุรศักดิ์ วังสว่าง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051030  สุภาวดี จันทมุด  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051029  สินาภรณ์ ยุ้นพันธ์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051027  สมพร สมทอง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051026  ศิริวรรณ พูลพิพัฒน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051025  ศิริพร ไฝสุข  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051023  วิษณุพงค์ เกลี้ยงช่วย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051022  วรรณนี ร่อนแก้ว  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051021  รัตนาภรณ์ มั่นคง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051019  รัชฎา จันทร์คง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051015  ประวิทย์ ช่วยนุ่ม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051014  ประกายเพ็ชร ปราบภัย  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051013  บุญธรรม ดีดวง  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051008  ธิติยา จารุกิจพิพัฒน์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051005  เจริญศักดิ์ ทองอ่อน  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051003  จันทร์เพ็ญ อิสโร  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051002  ฆาลิตา อานนท์  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451051001  คัดคนางค์ มีผล  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451041039  สันติ หมัดหมัน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041036  ชฎารัตน์ บุญจันทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041034  เอกพล ฤทธิรัตน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041033  อุไรพร นกเพชร  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041032  อัสมี เจะอาลี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041031  อลงกรณ์ ศุขเจริญ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041030  อนุชา เบ็ญตาหลี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041029  อนงนิตย์ ใจเกลี้ยง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041028  เสาวณิต โชติพันธ์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041027  สุวัฒน์ ปุยพรม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041026  สุรีรัต ฝากุล  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041025  สุพล แดงขวัญ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041024  สุนิดา เทียบถึง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041023  สุทัศน์ เดชสุภา  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041022  สายทิพย์ ทิ้งดำขาว  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041021  สมบูรณ์ นรพัฒน์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956