ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13021 ถึงข้อมูลที่ 13080 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 218

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451041020  วิรัตน์ สุวรรณบุตร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041019  วลัยทิพย์ แก่นจันทร์  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041018  ไรหนับ ริทธิ์โต  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041017  มยุรินทร์ รักทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041016  เพ็ญพักตร์ พิมโพนทอง  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041014  ปวีณา จึงประเสริฐ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041012  นุชรี เจ๊ะแอ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041011  น้ำทิพย์ สงวนนาม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041008  ณรงค์ ทองช่วย  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041007  จันทิมา ศุภศรี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041006  เปมิกา เจริญสุข  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041005  โกวิทย์ ประทุมวี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041004  เกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041003  กิจติยา เซ่งเข็ม  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451041001  กนก เชาวภาษี  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2545
  451031405  เฮลมีย์ สาเร๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031403  อนุวัช แก้วมณี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031401  สุชาดา นาศรี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031398  เยาวนาท บิลหมัดอะด้ำ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031397  ธเนศ ขจรสุวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031396  ดาระเกตุ คงบัน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031395  ดวงเนตร นวลออง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031394  ชนัญดา เห็มมัน  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031391  นาอีมะห์ สาและ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031390  นัสเราะห์ สาและ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031389  นภาลัย เกศนี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031387  ยามีละห์ ยาหมาย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031386  ปิยชาติ ผูกจิตต์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031385  ตะวัน เอี่ยมพงษา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031384  อารีนา สะลาเซ๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031383  สุชาดา เอี่ยมขำ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031382  วิไลวรรณ เพ็ชรมงคล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031381  มะลิวัลย์ สุทธิเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031379  วรรณพรรษา จารุประพาฬ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031378  ยอดยิ่ง โชติบัณฑ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031377  อุใบ หมัดหมุด  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031376  อิมรอน สุทธิกาญจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031373  สมชาย พวงนุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031372  สมใจ ปาดูลัง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031370  รอชีด๊ะ หมัดศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031369  ยอดหญิง นาคพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031368  มณฑา อรุณทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031367  ภนิตา วงษ์นุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031366  นัฐทินีย์ วงศ์มุสา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031364  ฐานาวรี ชูพล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031363  ชนานันท์ วัฒนกุล  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031362  จตุพร เมืองทอง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031361  ขวัญฤดี อัตตะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031360  กฤษฎา เวชภักดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031359  เสาวลักษณ์ ปิ่นสุข  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031358  ยุมัยลา เส็มหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031357  ปริญญา ขวัญทองยิ้ม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031356  ปณิดา สุขไพโรจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031354  ชลิตา บูดาเล็ง  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031353  จงพิสุทธิ์ เจียวหวาน  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031352  เอกพงษ์ เพชรฉวาง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031351  อรรถภัทร์ พาหุบุตร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031349  อธิพงษ์ พุฒเล็ก  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031348  สุวนิตย์ จิตต์สำรวย  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031347  สุริยัญห์ นิหะ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956