ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13081 ถึงข้อมูลที่ 13140 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 219

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451031345  สุธนางค์ วงศ์เหลือง  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031344  สืบสกุล ใจสมุทร  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031340  ศิวกานต์ ธานีรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031338  วุทิชัย จันทรศิริภาส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451031337  วุฒิชัย แซ่วุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031336  รัตพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031335  รอฮานี สามานดี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031332  ยศวดี สิริมงคล  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031330  มายานี ยีตอหะ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031328  พงศ์ปกรณ์ เรืองเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031327  ปิติรัฐ คงทองคำ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031326  นูรีซัน สามานดี  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031325  นัฐพงษ์ ถาวรธรรมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031324  นพรักษ์ แกสมาน  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031323  นพพร ตระกูลดิษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031321  ธีรพันธ์ สังข์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031317  จันทร์จิรา หลงพิลา  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031315  กาดติพล แก้วเกตุ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031314  กฤตติยาพร เพชรชนะ  คณะศึกษาศาสตร์  พลศึกษา 2545
  451031313  อุดมลักษณ์ รอดรมย์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031311  อังศุมาวรรณ ฉวาง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031310  ไหมสะหรอ ช่วยพริก  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031309  สุรีวัลย์ พรมคีรี  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031308  สุรัชดา มานันตพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031307  สุภาภรณ์ บุบผา  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031306  สุทธิรัตน์ น้อยทับทิม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031305  สมชาติ ลิ้มงาม  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031304  สมเกียรติ เพ็ชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031302  วิไลพร เมืองชู  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031300  วิปัจจิ์ จรุงวาสน์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031298  วรสรณ์ เนตรทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031296  ภาวนี ไชยศรีมาลย์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031295  ปฏิภาณ อุ๋ยสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031293  นิศารัตน์ กุลกชพร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031291  ธานินทร์ เงินถาวร  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031290  เทพรัตน์ สุทธิเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031289  เดชิษฐ์ โกศัยกานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031288  ดวงธิดา รักษ์จุล  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031287  ไชยา สุวรรณโณ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031285  จริยา ไชยศรีมาลย์  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031284  จรรยพร กาติ๊บ  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031283  กุลวดี เพ้งหล้ง  คณะศึกษาศาสตร์  สังคมศึกษา 2545
  451031281  ฮานีซะห์ ดอเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031280  อาอีฉ๊ะ สามารถ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031279  โสภณา อยู่ยืด  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031277  สุไวบ๊ะ สามัญ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031275  สุนิษา ชายใหม่  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031273  สุดเขต เดชรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031272  ศิขรินทร์ หนูสังข์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031271  วีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031270  วิระพงษ์ ขวัญเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031269  วิกันดา สงสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031268  วัชระ บานเย็น  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031265  มะดือเลาะ บินบอเตาะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031263  พีรพงษ์ พรมโคตร  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031261  พิเชฐ ทองนาวา  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031260  พรรษา ศรีวิลัย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031259  ประกายดาว พลรักษ์เขตต์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031258  เบญจมาศ กิจท้าย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031256  น้ำผึ้ง มีตุ้ม  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956