ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13141 ถึงข้อมูลที่ 13200 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 220

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451031254  นภาพร กุลศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031252  ศศิธร แสงวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031250  ซารีหม๊ะ สัตยะวันต์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031249  กฤษณา ชูเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2545
  451031248  ฮัมกา แอเหย็บ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031246  อุทัยวรรณ ชาชะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031243  อธิษา ชูบัว  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031242  หนึ่งฤทัย เทพพิทักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031241  เสาวนิตย์ เดชโสภา  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031239  ธฤษวรรณ สังข์แก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031238  สุธรรม ตุเทพ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031237  สุกัลยา พรมทิพย์  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031236  สิธิภรณ์ งามโฉมฉิน  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031235  สวัสดิ์ ภูดวงศรี  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031233  ศรีรีฮาน บือโต  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031231  วีณา กิ่งเกาะยาว  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031230  วิโรจน์ เดิมแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031227  มูไฮณี มะ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031226  มาห์มูด๊ะ มอลอ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031225  ฟารีด๊ะ ตามาต  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031224  ไพสิน ปานเกิด  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031222  พรรณทิพย์ นาคศรีคำ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031221  ปัทมาวาตี มะอิง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031220  โนรมาเรีย แหละ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031218  ญานิศา เทพช่วย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031215  คณัสนันท์ ก้อนคำ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031214  แก้วกาญจน์ ชามโสม  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031213  กรรณิการ์ เหมแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031212  กนกอร สินน้อย  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์-เคมี 2545
  451031211  เอมอร เพ็ชรเกลี้ยง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031210  อานนท์ เหล่าวิเศษกุล  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031209  อทิตา ทิพย์รส  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031208  สุวิสา บุญมา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031207  ชัชศรัณ เตียไม้ไทย  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031206  สิริภา แสงสมัคร  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031205  สิริภัทร พรหมราช  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031203  สมชาย ทองบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031201  วีรเกต วิมลรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031200  วรารักษ์ ชูเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031199  รอกีเย๊าะ วาโมง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031197  ภรทิรา พวงสอน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031195  พัชนี เกตุพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031194  พรพิมล ปรีชา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031193  พรทิพย์ คุ้มชำนาญ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031191  พฤฒยา เลิศมานพ  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031190  ธีระชัย รัตนรังษี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031189  ทิวา นามแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031188  จุฑามาศ รอดจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031187  จินดาพร จิตภักดี  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031186  จรวยพร พุทธรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031184  กิตติพงศ์ ช่วยแจ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031183  กิ่งกาญจน์ เสทิน  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451031181  อารีรัตน์ ปานจอน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031180  อริสรา เห้งสีป้อง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031179  อรวรรณ อู๋เจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031178  อรทัย ชำนาญกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031177  อทิรัตน์ กิตติญาโณ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031175  สุทธิรัตน์ แซ่หลี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031174  สินี กิตติชนม์วรกุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031173  สมเกียรติ หอแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956