ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1321 ถึงข้อมูลที่ 1380 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 23

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511996154  อับดุลเล๊าะห์ ลันเด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996153  อะหมัดลุกหมัน กะจิ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996152  หมะสุกรี โอะขะหรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996151  สุราณี อะอู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996150  สุพรรณิกา เจะดุหมัน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996148  สรายุทธพิชัย อาจอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996147  รีดูวัน อาแซ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996146  ยะโกะ เก็งมะลาพี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996145  มูหมัส หมัดเหล็ม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996144  มารีแย มะลี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996143  ม่ายีด ไหมหมาด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996142  มะกอยี เฮ็งปิยา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996141  พิชิต มานชู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996140  บาซ่อหรี ยี่หวังกอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996138  ณัฏฐา สะแลแม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996137  ซุฟยาน ยุนุ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996136  ซาดีนา วาแปะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996134  เกียรติศักดิ์ รักษากิจ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996133  เกษม ระหัด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996132  อาภรณ์ ดำนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996131  ปภาภรณ์ ขุนเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996124  สุธิดา อินทรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996122  สิริโสภณ เรืองดำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996121  สายขวัญ สุวรรณวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996120  สรณ์ นามสังข์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996119  สมวลี แก้วเกษตร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996118  ศิรินันท์ เอียดเหลือ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996111  วรพจน์ ทองคุปร์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996105  มณีวรรณ บัวเนี่ยว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996104  พุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996102  พรพิมล ไชยพูล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996101  พยุงศักดิ์ หนูด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996099  ผานิตศรี แซ่อึ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996097  ปัณฑารีย์ สงจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996096  ปณตพร รัตนมาลา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996095  บุษรา อารียาภรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996094  บงกช ศรีสงค์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996092  นุชซัยนี สง่าบ้านโคก  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996091  นาตยา สุวรรณจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996090  นฤพนธ์ จันทร์ฉ่ำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996088  ธนตพร พืชมงคล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996087  ญาติมา โกไสยสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996084  จุฑารัตน์ เสนแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511996050  ฮาบีบ๊ะ หมะแหม๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996049  เอกพล ไชยแพทย์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996048  เอกชัย เจ้ยทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996034  วิษณุ โพชะเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996033  วันทนา แซ่ลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996032  วรชิต ธีรฤทธิ์เฉลิม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996028  ภาคภูมิ เพชรรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996017  ปฏิเวท นะวะมวัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996015  นิรุสลัน เจะดาโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996013  ธนาวุฒิ สิงห์หนู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996012  เถกิงศักดิ์ อภิสุภาพ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996009  เฉลิมชัย หลงรักษณาวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511996007  จักรกริช มากพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511995087  ศราวุฒิ ชูโลก  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2551
  511995083  พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2551
  511995082  สุธีร์ ศรีวรรณ์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511995081  ศรีไพล ลักษณะ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956