ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13201 ถึงข้อมูลที่ 13260 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 221

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451031169  ลินิน แสนปลื้ม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031168  เรืองศักดิ์ แซ่เจ่น  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031167  รุฮัยน่า ฆาเร๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031166  โยธิน นาคัน  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031165  ยมลวรรณ เจ้ยทอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031163  มัลลิกา เรืองเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031162  พิไลวรรณ์ สัจจะอักษรศรี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031161  ปิยะตา ตุ้งซี่  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031160  ปวีณา บุญกอง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031158  นิตติยา ทองชู  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031157  นัณฐิกุล หนูหยู่  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031156  ธีระพงศ์ จิโรจน์กุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031154  ทศพร วังเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031153  ณัฐกานต์ จู้ฮกหลี้  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031152  จิรัฐติกาล ชะนะบัญญัติ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031151  ขนิษฐา จงจิตร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031149  เกริกชัย ลิมป์ประเสริฐกุล  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031148  กุลธิดา สายพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031147  กิตตินัย มากซุง  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031146  กัลยาณี บูละ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031145  กรกช สำลี  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031144  กมลวัทน์ อุดมพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031143  กนกอร รื่นฤทัย  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451031142  อรอุมา อินทสโร  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031140  อรสุธี คงมา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031139  อนุสรา สุวรรณวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451031137  สมฤดี ดุกหลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031136  สณัฏฐณัญ ศรียา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031135  ศิรินทิพย์ แซ่ลิ่ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031134  ศิริญญา โชติรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031133  ศราวุธ สุวรรณวรบุญ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031132  วรุณพรรษ รักษะประโคน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031131  ลัดดาวัลย์ เชื้อนิล  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031130  ลัดดา พุตซ้อน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031129  รัชนีกร ศรีชุมจันทร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031128  ฟาดีละห์ อาแวกาจิ  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031126  พิมพ์วลัย อำลอย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031125  พยงค์ งอกงาม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031124  นูรียะ อาแด  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031123  นุชรี อ่อนยิ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031121  นิลวรรณ นิลยกานนท์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031120  น้ำอ้อย หวังปัญญา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031119  นาถยา นวลแย้ม  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031116  ดอนณี กุลบุญญา  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031115  ณัฐติยา คงชัย  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031113  จิราตรี ศรีสง่า  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031112  จันทร์เพ็ญ สีลุนทอง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031111  จันทร์ทิพย์ อ่อนแท้  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031109  โกศล ใหม่ซ้อน  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031108  เกศกนก สมจริง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031107  กิ่งแก้ว ตาเหียง  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451031103  อัสมา กิยา  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031101  อนุรัตน์ นาคสง่า  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031100  อนิวรรณ เรืองโชติ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031099  เสาวคนธ์ ไชยสาลี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031098  สุจินดา ย่องจีน  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031097  สีตีอามีเนาะ ลาเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031096  มาริสา หะยีสะ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031095  สัมฤทธิ์ กาญจนอนันต์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031094  สมใจ ต่อทองหลาง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956