ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13261 ถึงข้อมูลที่ 13320 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 222

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451031093  ศรีประภา พัววิริยะพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031091  ราตรี แก้วคง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031089  รจนา ฤกษ์เฟื่องฟู  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031088  เยาวดี บุญญา  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031087  มีนา บิลแหละ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031086  มัณฑนาวัลคุ์ พันธุ์สนิท  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031085  พาฤดี แพงป้อง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031084  ปิยะวัฒน์ ปฏิพัทธ์กุล  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031083  ปรัชญา จันทร์ทิพย์วารี  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031082  นุสรา ขุนไชยแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031081  ภัทรานิษฐ์ เปิ่นสูงเนิน  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031079  พิชญาวี ถาทอง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031076  ณัฐพล สุดเม่ง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031075  ณัฐพงศ์ เพชรฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031074  ณัฐกฤตา อินทรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031073  ชลธิชา จันมณีย์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031071  จิรัชดา รัตนจำนงค์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031070  จิตวีร์ ศรีมงคล  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031069  จิตรดา ศรีสุภาพ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031068  จำเรียง มุมมาลา  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031067  เข้มนที ศรีสุขล้อม  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031066  เกษรา หัสมา  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031065  กรัณฑรักข์ เติมวิทย์ขจร  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031064  กมลรัตน์ โกลิมาศ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031063  กนกพร ชูช่วยสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการแนะแนว 2545
  451031062  อัสณี ติเศษ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031061  อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031060  อัญชลี มิ่งแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031058  สุภาวดี นวลศิริ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031054  สุนิสา ประทีป ณ ถลาง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031052  สงกรานต์ ช่วยจุลจิตร  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031051  วิสนีย์ นุราช  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031050  วิทวัส เพชรดี  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031049  วาศิณี บัวซ้อน  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031047  ไลลา บินโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031046  ยุภาพร หนูคงนุ้ย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031045  ญานิกา นาคประดิษฐ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031044  บุหลัน บินระหีม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031043  นวลจันทร์ สระทองทิว  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031042  ตูแวซือนะห์ นิแม  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031041  ฐานันดร์ จันทร์แท่น  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031040  จุฬานาถ รัตนพงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031039  จุฑารัตน์ สิทธิฤทธิ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031038  เครือวัลย์ สุขปุณพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031037  ขวัญฤทัย ใจกระจ่าง  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031036  ขนิษฐา จันทร์ฉาย  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031035  กามีละห์ ฮายีสาเมาะ  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031034  กัลธิดา สวัสดิพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2545
  451031031  อุมารัตน์ เกลี้ยงเมือง  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031030  อุทุมพร บุญรอด  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031029  อุทัยวรรณ แซ่ลิ้ม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031026  หทัยชนก พันพงค์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031025  แสงดาว อนันตวรพจน์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031024  เสาวณี สร้อยหอม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031023  สุพิตรา จันทร์วัฒนเดชากุล  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031022  สุพัตรา เทพเฉลิม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031019  สุนทรี แซ่บ่าง  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031018  สากีน๊ะ สาเหมา  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031017  สงกรานต์ จันทร์สองแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031016  วิภาวดี อินทรจงจิต  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956