ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13321 ถึงข้อมูลที่ 13380 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 223

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451031015  วารวิชนี หวั่นหนู  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031014  ปัตพร หยงสตาร์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031012  นิพรรัตน์ ศิลปศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031011  นารี ปินตานา  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031010  นริศรา แทนหนู  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031009  ทิพย์ธิวา นุ่นศรี  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031008  ญตินันท์ แก้วงาม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031007  ชลทิชา ยานารมย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451031006  จิราพันธ์ สีพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031005  จารุวรรณ อินทะเสม  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031004  จันทร์จิรา ไภยจินดา  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031003  จรีรัตน์ บัวอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451031002  เกศรินทร์ หมะหีม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451031001  กนกพัทธ สุกอินทร์  คณะศึกษาศาสตร์  การประถมศึกษา 2545
  451021354  ยิ่งยศ ปลื้มใจ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021353  ซันมา เหร่าหมัด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021352  กรรภิรมย์ เพ็งสกุล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021349  โกมลณรัช ขุนทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021348  กิตติ หงษาครประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021347  กรรณิการ์ มากหอม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021345  อามิน หะยีลาเปะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021342  นูรอัยนี สะมะแอ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2545
  451021341  นุชนาฎ สุชาติพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2545
  451021339  อารยา โกวิทย์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021338  อรอนงค์ สังข์สินชัย  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021337  อรวรรณ ตันติวิลาศเสถียร  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021336  สูฟียา มะสาแม  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021334  สุรีพร สุวรรณชาตรี  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021332  สุภาวิณี โคตรโยธา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021330  สาวิตรี สุดสวาสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021329  วราลักษณ์ พุธจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021327  วรรณา เพชรานันท์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021326  ลลิตศา เจนพิริยประยูร  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021324  รัชดาภรณ์ วิชานนท์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021321  ภานุศักดิ์ พุทธโชติ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021320  ไพลิน โยธา  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021319  เพ็ญนภา ชิณวงค์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021317  ปริณดา ฤาชา  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021314  นิภา ชาวปลายนา  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021310  ทิพรัตน์ นวลจันทร์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021309  รชต งามอัมพรฤทธิ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021308  ณรงค์ศักดิ์ คำทอง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021307  จิราวัลย์ ภารสำเร็จ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021305  จิตรลดา ชุมศรี  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021304  จารุวรรณ แซ่หลี  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021302  เกรียงไกร ก้านเหลือง  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021301  กิตินันท์ พลสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021300  กาญจนา มีพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021298  เอกราช ธรรมฉันธะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021296  อรยา เพชรระนอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021295  สุรวัฒน์ จริงจิตร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021293  ศิริวรรณ ปัญจรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021291  ศิรินยา บุญถนอม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021290  ศศิธร อ่วมองอาจ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021289  ศยามล จันทร์เจือแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021288  วิลาวัลย์ ขวัญทอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021287  รณกฤต พร้อมมูล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021286  ยาวาเฮ สแลแม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021284  ภัทรินทร์ เพ็งเล็ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021282  ปิยพงษ์ ทองดำหยู  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956