ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13381 ถึงข้อมูลที่ 13440 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 224

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451021281  นารีรัตน์ มะหมัด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021280  นันท์ชนิต เอี่ยนเล่ง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021278  นรภัทร สงทิพย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021277  นภากุล สุขเสวก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021276  นงนุช ธรรมสุรินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021275  ธีระวุฒิ หนูมี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021274  ดารณี เจ๊ะมะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021273  ดวงกมล สอนสุทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021272  ณัฐวัฒน์ คัคโนภาส  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021271  ณัฐพล ศรีเมือง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021270  ไชหนาบ อีดเหล็ก  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021269  จุฑารัตน์ คงผล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021268  จุฑาทิพย์ ขาวปลั่ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021267  คัสซิม แวสุหลง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021266  กัลยาณี เจริญสุข  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021265  กมลรัตน์ สุขสนิท  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2545
  451021264  ไฮนง วานิซอ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021263  อุษา หมาดสตูล  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021262  อัญญณี ซามัน  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021260  อรพินท์ ทิ้งผอม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021258  อดุลภัทร ตังคจิวางกูร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021257  อดิเรก หลักม่วง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021254  สมมารถ จิตรบรรจง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021253  ศิริวรรณ พยัฆศิริ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021252  ศิริตา เนื้อเกลี้ยง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021251  ศศิวิมล เสนจันทร์ฒิไชย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021248  วราภรณ์ เต็มราม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021245  ละอองดาว ขุ่ยอาภัย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021244  รอฮีม๊ะ กาเดร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021243  รอมีย๊ะ ควนข้อง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021239  มานิตย์ รัตนพันธุ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021238  เพียงรวี จงจิตต์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021237  พิรดี เฉลิมรัตนพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021235  พัชรี ศุภรานนท์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021234  พัชราภรณ์ โพธิ์คล้าย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021233  พงษ์พันธ์ ตรีรัตนประคอง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021232  เปรมกมล เขียนขาบ  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021231  ปาริฉัตร หลีกันชะ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021230  ปาริฉัตร เมฆบุตร  คณะวิทยาศาสตร์  สถิติ 2545
  451021229  ปริตตา วาณิชย์ปกรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021228  เบญจมาศ แซ่อึ้ง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021227  บุษรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021226  นิตยา ปานนุ่ม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021223  ธนิต เยี่ยมรัมย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021222  ธนิดา หนูแป้น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021221  ทิฆัมพร วรรณเพ็ชร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021220  ฐาปนี สายเสมา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021219  ซัลย์มา สาฮัด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021218  ชฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021217  โฉมศรี โชติชูช่วง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021216  เฉลิมพล มีดวง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021215  จารีต้า สมุหเสนีโต  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021214  จักรพงษ์ เพิ่มขึ้น  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021213  คฑาวุธ กระจายศรี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021212  กุลวดี แก้วชะโน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451021210  กาญจนา สงกา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021209  กรกนก ชูรินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021207  ไอนิง มีซา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2545
  451021206  เอกพัน จันผง  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2545
  451021205  อานัส เกษา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956