ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13501 ถึงข้อมูลที่ 13560 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 226

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451021118  จันทิมา ดิษสระ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021117  จรรยาภรณ์ เพชรคง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021116  ขนิษฐา ด้วงเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021115  แก้วตา มุทะธากุล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021114  การุณ ทองประจุแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021113  อุลัยลักษณ์ รักษาสัตย์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021110  อรวรรณ บุณยะแต่ง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021109  โสรยา พัฒทวี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021107  สุชารีย์ เหลืองอร่าม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021106  สุจิราพร โสวัตร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021104  สาวิตรี ทองคำ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021103  สากียะห์ ตงลอ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021102  สมศิริ ภูถาวร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021101  ศิริกานต์ กันนัย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021098  วิภารัตน์ กังแฮ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021097  วินัย สุขชาติ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021095  ลักขณา แนบเนียด  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021094  ลลิตตา จองไว  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021093  เรณู คำหอม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021092  รังสฤษ ล่าหับ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021091  เยาวลักษณ์ แกมกุม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021090  ยุสนีย์รา เจ๊ะเต็ง  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021089  ยุพวรรณ หนูเนตร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021087  ไพศาล ถุนนอก  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021086  เพ็ญศิริ อุสสะยุคะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021084  พรรษา ธนาวุฒิ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021083  ปิยพจน์ มณีฉาย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021082  ปาณิศา จิระโร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021078  นุชณริน สารบรรณ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021077  นิตยา ผลพูลเกิด  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021073  ธรรณ์ทวี ธรรมดี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021071  ทรงศักดิ์ จันที  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021069  จินตนา ฉลาด  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021068  จารุวรรณ กันพิพิธ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021067  จารนัย ถาวร  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021066  จันจิรา ชาลี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021065  ขวัญหทัย โว้ยสิ้น  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021063  ขวัญเรือน สุวรรณรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021062  กิตติศักดิ์ เทียมทัน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021061  กันยารัตน์ ยืนยงค์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี 2545
  451021059  อารีนา มูเด็ง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021058  อาทิตยา สำราญอินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021057  อัศวิน ดุลพินิจพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021054  หยาดพิรุณ เลื่อนลอย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021053  หทัยชนก สุระพินิจ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021052  เสาวนีย์ บุญแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021051  เสริมสุข แก้วอำรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021050  สุรีรัตน์ สินกัน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021048  สุนิตย์สา หนูรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2545
  451021047  สหพล สี่สมประสงค์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021045  สมพร เทพฉิม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021043  ศิริกัญญา กิตติวุฒิ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021042  ศศิธร ไทยทอง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021041  ศรีญาภา ศรีภักดี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021039  วีระวุฒิ ชูศิริ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021038  วิลาศิณีย์ อินทร์ชู  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021036  วัชระ ดีเอียด  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021035  วสันต์ เพ็ญเสวี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021034  วรรษมน มีเสน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021033  รุ้งนภา บุศดีวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956