ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13561 ถึงข้อมูลที่ 13620 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 227

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451021032  รุ่งนภา สโมสร  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021028  ยามีละห์ สุกี  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021027  ยาการียา มอลอ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021026  มลิวรรณ คงเนียม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021025  ฟารีดา มามะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021024  พุธินันท์ รัตคาม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021023  พิมนิศา เพ็ชร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021022  พรทิพย์ ไชยมงค์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021021  ปิยวรรณ ถือแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021020  ปารินทร์ พลประเสริฐ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021019  เบญจวรรณ เกื้อกูล  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021018  นูรฮาฟีซา มะเก  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021017  นิภาพร ข่ายทวิง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021015  นาบีละห์ หะยีตาเฮร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021014  นันทิดา ชวนพิศ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021013  ณัฐธิยาณ์ ปานสีใหม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021011  โชคสุวิชัย สุภาพาส  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021009  จุฑามาศ ลาชโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021007  จรัสศรี บุญตา  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451021006  จรงค์ คำสง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021005  เขมภพ นพคุณ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021004  กิตติมา ฐิตะธรรมกุล  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2545
  451021002  กมลวรรณ แสงทอง  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา 2545
  451011475  อับดุลรอมัน ยีอาแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011472  สุไรดา เจะโซะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011471  สุภาวดี บุตรเด็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011468  สิริภัทร บุญสุยา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011467  สิริประภา น้ำเงิน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011461  รัชศักดิ์ วิชัยดิษฐ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011459  พิศาล เพ็ญเขียว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011458  พสุธิดา ขันเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011457  ศศิรัศมิ์ วิจิตรพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011456  พรพิมล จันทร์คง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011453  นิภารัตน์ นักตรีพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011452  นันทนา บุญถนอม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011451  นพสิทธิ์ ทิพย์วารี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011447  จุรีรัตน์ โอราวัฒน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011446  ฮาซียะห์ หมัดโต๊ะบวช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011445  อุมาพร นาคมนต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011444  อานนท์ ไชยจิตต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011443  วัชรพล ศรีทองคำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011442  ยุวรินทร์ บิลละหีม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011441  ยัสมีน หลีมานัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011440  เมสิณีย์ จีระเสถียร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011439  นันธิดา แสงจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011438  นฤดม หมัดบินเฮด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011437  ณัฐธนา บุญทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011436  ซารีน่า หมัดดุสะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011435  กาญจนา สังฆกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011430  สิรษา จันทร์เพ็ญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011429  วีระเกียรติ ไชยนุ้ย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011426  พัชฎาภรณ์ กลับส่ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011424  นรากร แก้วมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011423  ทักษิณา พรหมคงบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011419  จุฑามาศ ขาวดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011418  อาริษา หน่อสกูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011417  อรพรรณ รัตนนิล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011416  อภิรดี ช่วยประกอบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011415  เสกสรรค์ สัมพัชนี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011412  พัชร์หทัย นาคฉาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956