ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13621 ถึงข้อมูลที่ 13680 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 228

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451011411  นิติกานต์ มณีโชติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011410  เจตนา ตัณฑชุนห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011409  จันติมา หมั่นเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011407  สุภาณี ด้วงเรือง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011405  มาดีน๊ะ ดำท่าคลอง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011404  ปริญญาภรณ์ ทรัพย์พันแสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011403  นุรฮารีมะห์ สามะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011402  ธีรพล ชนะชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011401  ซีลาวาตี มือรีติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011400  ชูติมา แก้วกระชูติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011399  ชยธร อุไรรัตน์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011398  ชนิดา หนูปลอด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011396  กฤษณะพงษ์ ภักดี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011395  กนกวรรณ วรรณบูลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011394  สุมิตรา จันทร์แท่น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011393  สุธาทิพย์ ตฤณตระการ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011392  สันติชัย ทำเสน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011391  ศศิธร ชนะวรรโณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011390  วนิดา แซ่ภู่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011387  พรปรีณัน เขมากรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011386  ปณิตา เอื้อธนากุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011384  นิษา แสงฤดู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011381  ทัศนีย์ ดวงจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011380  กัมพล คงทิพย์พยัคฆ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011379  กรวิกา ซุ้นสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011378  กนกลดา แก้วสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011375  อุมาภรณ์ คุ้มชำนาญ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011374  อรุณ แซ่ก้าว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011373  อรอุมา ศรีวารินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011372  อรรถวุฒิ มณีเกษร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011371  อรรถพล ลิ่มสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011370  อรพินท์ เกิดมีทรัพย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011368  อธิษฐาน ศรีเขาล้าน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011367  อทิตยา ศรีละม้าย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011366  เสาวลักษณ์ อนุชาติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011365  สุวิชา ละม้ายพันธุ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011363  สุภา หิรัญแพทย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011362  สุพรรษา เรียนรมย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011361  สุทธารัตน์ จันทรตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011360  สุกัญญา หนูไข่  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011353  วันเพ็ญ เยื่อใย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011352  วสันต์ อินทร์ยิ้ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011351  วรพรรณ ทรัพย์สาร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011349  เยาวลักษณ์ นาวงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011347  มรกต คุ้มประสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011346  มณฑิรา มีสุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011345  พฤกษา สวนนิ่ม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011344  ผึ้งพร สังข์เพ็ชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011343  ปุณยทรรศน์ อุตรนาค  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011342  ปิยะธิดา ศรีสุข  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011341  ปิติพันธุ์ อ่อนจันทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011340  ปฐมพร ปานะบุตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011339  นิรมล ประไพจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011338  นิยดา ชูชาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011337  นิติ สุดเลิศ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011336  นพวรรณ ประทุม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011335  นพรัตน์ พิพัฒน์เดชสุนทร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011334  ธัญญารัตน์ บานเพียน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011333  ธรรมนิจ จันทร์พรม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011331  ทิพรัตน์ หอมหนัก  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956