ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13681 ถึงข้อมูลที่ 13740 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 229

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451011330  ทิพย์วิมล ทองเอียด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011329  ทัศนัย ใจสบาย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011328  ณัฐธิดา อภิวัฒนเสวี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011327  ชุติมา อุตสาห์ปัน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011326  ชาคริต สินรัมย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011325  ชวรินทร์ สุวรรณวงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011324  ชลาลัย ทรัพย์สัมพันธ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011323  ชลธิชา สนนิคม  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011322  จิรนันท์ ซุ่นอินทร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011321  จิราพร พิรามวิทวัส  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011319  จรรทร โภไคยวงศ์สถิตย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011318  จตุพร ลิ่มดุลย์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011317  ขัตติยา สังข์เกื้อ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011316  ขนิษฐา ทิพย์สุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011315  กิตติพร นงค์นวล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011314  กานดา เกตุโชติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011313  กัลยาณี จันทร์ฉีด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ 2545
  451011311  อารี โรจน์ธนาสิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011309  อภิวรรณ หวังสวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011308  สุมลยา สาระวิโรจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011307  สุดาทิพย์ รัตนประทุมมาลย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011305  ศิริพร หวาดบก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011304  วัลลภ สุทธิกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011303  วรารัตน์ อักษรดิษฐ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011301  ฤทธิชัย ครุฑอิ่ม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011299  ฟุ้ง พุทธสุภะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011297  พัชรินทร์ บริสุทธิสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011296  นิตยา สุโพธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011295  ศักดิ์สุภา ผลบัณฑิตวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011293  ชรินรัตน์ แซ่จิว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011292  เฉลาลักษณ์ แซ่ชี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011291  จิรัฐิติพรรณ โพธิสัตย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011290  จิตรา จิตติถาวร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011289  จริญญา ศรีมณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011288  ขนิษฐา วงศ์แสงตา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011287  กมลวรรณ คงรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 2545
  451011286  เอกวัตร รักธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011285  อิบรอหีม หลีสอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011284  อายาตี อาแว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011283  อามีเนาะ ตาหา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011281  อับดลกอเด มะเด๊าะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011279  สมัคร ทรรศนะมีลาภ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011278  สมสมร ศิริพิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011277  ษุรอยยา ฤทธิกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011276  วิบูลย์ชัย ขุนพิทักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011275  วรรณี เหมรา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011274  วรรณภา อินทร์ธูป  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011273  รุสนีย์ กาเซ็ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011272  รานี สิเดะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011270  รอบียะห์ แวกาจิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011268  ฟารีดาร์ อาลีมามะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011266  โนรีด้า มุสอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011264  นูรไลลา เบ็ญฮาวัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011262  นาอีมะห์ ดาโอะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011260  นัฐกานต์ พรมแดน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011259  นเรศ เหมาะเด็น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011257  ธีรศักดิ์ รอดภัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011255  ฐิติพล หนูคง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011254  ซาแลฮะ สะมะแอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
  451011253  ซารีฟะห์ อับดุลกะเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษามลายู 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956