ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13741 ถึงข้อมูลที่ 13800 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 230

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451011251  อัญชิสา จิระนคร  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา 2545
  451011250  อังคนาง ธนเชวงวงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011249  อรทัย ทองพิทักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011248  สุมิตตา กาศสกูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011247  สุมลรัตน์ จิตจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011245  ศิริพงษ์ สิทธิฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011244  ศิริกานต์ ห่อเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011242  วารุณี ตั้งอำนวยฤทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011241  วัชรีย์ ทองหยู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011240  วรรธพร พูลธนพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011239  รสสรณ์ นิศรีธนการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011238  ภาธินี ทองชูช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011236  พัชรินทร์ พันธ์กิ่งทิพย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011235  เนตรชนก เกื้อเดช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011234  นภัทร อิงคะวณิช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011233  ธิดารัตน์ พละศึก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011232  ทิพาภรณ์ สมปอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011231  ทิพย์ภากร กันธวงค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011230  ฐิติพร ธรรมรักษา  คณะศึกษาศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011228  จิตดี ศรีดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011227  จันจิรา ดำอินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย 2545
  451011226  อุษณีย์ พรกุลวัฒน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011225  อรสา วงศ์สุริยะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011224  สุธาสินี ดอกชะเอม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011221  วีระยุทธ แวววรรณจิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011220  วิไลวรรณ ฉัตรธง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011219  วันนาขวัญ คงดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011218  พรรษกานต์ พุ่มสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011215  ปิยวรรณ บุนนาค  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011213  นิตยา สาริพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011212  นลินลักษณ์ หอมหวล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011211  ธนวัฒน์ มานะกล้า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011209  ชฎารัตน์ แก้วประดับเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011208  จิราภรณ์ สังข์แก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 2545
  451011206  เอกชัย จริงใจ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011204  สุไลหมาน ดาราแม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011202  สิริรัตน์ บัวฤทธิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011200  สรารักษ์ ยี่สุ่นศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011199  ส่งเสริม พิทักษ์ธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011198  ศุภกร ณ จรูญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011197  ศุทธิวัต โภไคยอัจจิมา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011196  ศิริขวัญ แก้วกงพาน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011195  ศราวุธ ขุนทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011194  วาสนา หมัดเส็น  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011193  วันดี ไกรเทพ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011192  วรวิทย์ ธรรมรักษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011191  มาฮามุ เจ๊ะลามา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011190  มานิตย์ เสียงสอน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011188  ภูวดล มิสชัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011187  ไพริน พราห์มนาค  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011186  พุทธชาติ แซ่อุ่ย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011185  พรรณทิพา อิทธิโกศล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011184  นิเวศ ชายทุ่ย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011183  นิรุต รอดแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011181  ทวิช จิตเที่ยง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011180  ต่อวงศ์ วุฒิวงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011178  ณัฐกานต์ พิรุณละออง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011177  ชาญวิทย์ โพชสาลี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011176  ชัยชาญ จงศิริ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011175  ชวณัฐ พัฒนายุกูล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956