ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1381 ถึงข้อมูลที่ 1440 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 24

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  511995079  ละอองดาว ตันบุตร  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511995078  มันโซร์ ดอเลาะ  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511995077  ภักดี ตลึงจิตร  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511995076  พลทวัฒน์ พงษ์กาญจน์  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511995075  ธนากร จันทกุล  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511995074  เทอดเกียรติ บรรจง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511995072  กัณฑ์จรี บรรจง  บัณฑิตวิทยาลัย  นโยบายและการวางแผนสังคม 2551
  511995064  มูรณี ดาโอะ  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2551
  511995063  รูฮัยซา ดือราแม  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2551
  511995062  มารีนา มีนา  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2551
  511995061  พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ 2551
  511995050  ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมีประยุกต์ 2551
  511995046  มาหะมะพาเดร์ อายุ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2551
  511995045  ฝาริดา กุลโรจนสิริ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2551
  511995030  สุภัค หาญพิทักษ์วงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 2551
  511995024  อรุณกมล แก้วแสงอ่อน  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2551
  511995023  ศุภางค์ สองเมือง  บัณฑิตวิทยาลัย  การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2551
  511994081  เอกพจน์ เทศพันธุ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994080  เอกชัย มงชู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994078  อัจฉรา สุวลักษณ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994076  อภิวรรณ จำปาศรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994073  ศิริพร นิยมเดชา  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994072  วุฒิไกร วรศรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994071  วีระชัย อินทรอนันต์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994066  ฟารีดา ยังนิ่ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994065  เพียงดาว ศรีแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994064  พุทธิกา กาญจนรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994063  พัทธยา เทศขำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994062  พรทิพา พิพัฒน์ดิเรกกุล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994061  ปิยะนุช พันธ์คีรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994059  ปัทมา เพชรพรหม  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994058  นันท์นภัส วุฒิพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994057  ธิดารัตน์ จันคง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994054  ทิพย์วิมล ทองเอียด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994053  ทัศนันท์ อ่อนอุ่น  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994052  โดมพงศ์ ทองเรือง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994047  กษมา มุขประดับ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994046  กนกวรรณ หนูสุด  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2551
  511994044  อุบลวรรณ ละอองมณี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994043  อุทัยวรรณ สังคานาคิน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994042  อานนท์ ชูดำ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994041  อาซียะ ยะโกะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994040  อรณัฏฐ์ เศรษฐมาน  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994039  อทิยาภรณ์ มโนสงค์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994038  สุรชน นิ่มดวง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994037  สุภาวิณีย์ แทนสุวรรณ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994036  สุดารัตน์ จันเทศ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994035  ศุรดา จุลรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994034  ศิริรัตน์ บัวชู  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994033  วิลาวัลย์ โชคชูลี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994032  วิลาวัลย์ กัณหาวงศ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994031  วิชชุ อายุสุข  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994030  วาสนา อิสสระกุล  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994029  เรวัตร เพ็งด้วง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994028  รูซีลา อาแวกะจิ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994027  รัตนาวดี ผ่องเส้ง  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994026  รัชดา ทองศรี  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994025  เยาวลักษณ์ วาหะรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994024  ยามีละห์ บอเถาะ  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
  511994023  มัญชรี สุขเพ็ชร  คณะศึกษาศาสตร์  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2550
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956