ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13801 ถึงข้อมูลที่ 13860 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 231

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451011174  จีรวัฒน์ อินทรกำเหนิด  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011173  จันทิมา พากเพียร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ทัศนศิลป์ 2545
  451011169  อรุษ เกื้อเพชร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011168  อภิวัฒน์ ทรัพย์ศิริ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011165  สุริยะ เสรีประเสริฐ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011164  สุดาทิพย์ เชาว์วัฒนาพานิช  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011163  สรินธร ฉิมวัตร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011162  สมพักตร์ มหาธนกุล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011161  สถาพร ศรีประเสริฐ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011159  ศุภชัย ศรีนวล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011158  วัฒนพงษ์ ธรรมสิทธิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011156  ยุทธพงศ์ ชนะศึก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011155  เมธรัตน์ วาจาลชน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011150  ภัทรพล ภักดีสังข์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011146  พันธ์ปกรณ์ เดชา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011145  ปรินดา มีไพบูลย์สกุล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011142  นนทกร โอฬาร์ชน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011140  เดชกำพล เจ้ยชู  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011139  ดรุณี ชูศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011138  ณัฐฐาพร ชุณหรุ่งโรจน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011137  ณัฏฐ์นฤชา ตนายะพงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011136  ชัยยุทธ มอญสร้อย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011135  ชัชวาลย์ ลุขะรัง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011134  เฉลิมพล พลฤทธิ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011132  จิรานุวัฒน์ ชูยัง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011131  จิระเจต สำลี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011128  คชานนท์ ฉ่ำเมืองปักษ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์สากล 2545
  451011126  สุบรรณ์ เกราะแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011125  สุณิษา พิชัยรัตน์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011124  สันต์ติ เกราะแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011123  ภาณุมาศ ลิ้มหนู  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011122  พักหทัย ลิ้มสันติธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011121  พลกฤษณ์ เที่ยงเทศ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011119  นัฐพล โรจนหัสดิน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011117  ดวงรัตน์ ศิวะทัต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011116  จารุวรรณ กองแก้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011115  เกศแก้ว บุญรัตนัง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์ไทย 2545
  451011114  อุตตมา พาหะพรหม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011113  อัจฉรา นนทะเสน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011112  อังคณา ทองร่วง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011111  อติมาลย์ ชนม์เรืองฉาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011110  เสาวนีย์ จันทสอน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011108  สาริยา ชวลิตวรานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011106  ศุภลักษณ์ สายแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011105  วุฒิชัย สิงห์ซอม  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  สาธารณสุขศาสตร์ 2545
  451011103  ยุวดี บดิกาญจน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011102  โมไนย แมนสรวงรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011101  มัณทนา นวลพลับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011100  เพชลักษณ์ ทวีกายุจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011099  พิรอรรถ คุณากรเสถียร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011098  ปิยรัตน์ เส็นยีหีม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011097  ปัทมา พรหมลายก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011096  บรรพต วงศ์มะยุรา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011095  บงกช กาญจนสมิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011093  ทิพย์สุดา สุระสิทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011092  ดิลก หาญพล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011091  ณรงค์ยศ แก้วศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011090  ชนนิกานต์ โอแสงใส  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011089  ชฎารัตน์ ช่วยนุกูล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011088  จิรายุทธ์ กลัดทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956