ข้อมูลศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 13861 ถึงข้อมูลที่ 13920 | จากทั้งหมด 13931 รายการ | หน้าที่ 232

รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล  คณะ  สาขา/ภาควิชา ปีที่เข้าศึกษา
  451011087  จิราพร ทองสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011086  จรุพัฒน์ การุโณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011085  กันยนา หลีกพาล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011084  กองเพชร ศรีนวลเอียด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011083  กฤษฎา ขันธ์ทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011082  กฤติยา นราวีรวุฒิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน 2545
  451011080  อัฉราภรณ์ นพสถิตย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011078  อรสา ทิพย์ดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011077  อรพรรณ พิทยกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011076  อรทัย ทองรักขาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011075  โสภา อุภัยพรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011074  สุไรยา วานิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011073  สุริยา ภูเขียว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011072  สุภาวินี รัตนพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011070  สุธิดา ชนะคช  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011069  สุดารัตน์ ภิรมย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011068  สร้อยสุดา สงสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011067  วีระยุทธ์ อ่อนช่วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011066  วีระกร แก้วพินิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011064  วาสนา ทองคำยาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011063  รัตนขวัญ ชำนาญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011062  มาริษา บัวงาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011059  พิทักษ์ สุขประสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011058  พัธนา วิชาธิคุณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011057  พัชรี โพธิ์รินทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011055  ปิยพงษ์ ปลัดกอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011052  ทิพวรรณ สุดจิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011051  ซานีตา อุมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011050  จิรารัตน์ จิตรพิทักษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011049  จันทร์เพ็ญ วงแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011048  จักรี พรหมบริสุทธิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011047  คันธรัตน์ เพ็ชรมุณี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011046  คณิตถา บุญมาก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011045  เกศราภรณ์ วัฒนสิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011044  เกตุศรา วิมล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 2545
  451011042  เอก ฟ้าแสงสรรค์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011041  อารีย์ บุญชู  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011040  อนุศักดิ์ รัตตโน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011039  สุรีย์รัตน์ บูก๋ง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011038  สุมลรัตน์ บุตรครุธ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011037  สุชาดา ปิยรัตนพงศ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011036  วิไลวรรณ มณีสิงห์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011035  วิภารัตน์ ด้วงพลับ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011034  ลินดา พรมเพชร  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011033  ลักขณา ดุลยาดุษฎี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011032  ลักขณา ณ ลำพูน  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011031  ริณีกาญจน์ วิทูรชวลิตวงษ์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011030  พีรณัฐ ลี้วงศ์ตระกูล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011029  พัชรีย์ วงศ์หนองเตย  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011028  ปิยะพงษ์ ว่องกุลจิรัฏฐิติ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011027  บูรณ์เพ็ญ อัครบัณฑิตสกุล  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011026  ณัฐจุรี วรรณคำ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011024  จิราพร จันทศรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011023  จิรวดี ช่วยนะ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011022  จิตติมา แพ่งโยธา  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011021  จันจิรา มูสิกะสง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การบัญชี 2545
  451011020  สุภิษา ปราณเกิด  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011019  สุพรรษา ขันแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011017  ศิริกุล ศรีวิกานนท์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
  451011015  วงเดือน มุสิตัง  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  การตลาด 2545
   

 
 
  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ / โทรสาร 074-443956